Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  't Kruisken - nieuwe riolering en infrastructuur

't Kruisken - nieuwe riolering en infrastructuur

Op 16 maart vond een infovergadering plaats over de wegeniswerken in het 't Kruisken. De werken zijn voorzien om eind 2023 te starten.  Zodra er een concrete timing en fasering bekend is, wordt dit naar de inwoners gecommuniceerd via brief en infovergadering. Op dat moment zal ook de hinder voor de aangelanden en het doorgaand verkeer gecommuniceerd worden.

Subsidie afkoppeling
Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:
  • Er werd een studiebureau  aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
  • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.000 euro) kan terug krijgen.

Gezien er enkel in 't Kruisken zelf gewerkt wordt, zijn de inwoners van de aanliggende straten niet verplicht om af te koppelen. Wanneer u werken uitvoert aan de oprit of tuin, is het aangeraden de afkoppeling wel mee te nemen. Er zijn geen rioleringswerken voorzien in de aanliggende straten van 't Kruisken het komende decennium.

Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten. De inwoners van 't Kruisken krijgen binnenkort een brief met de vraag om hun contactgegevens over te maken aan de dienst Openbare Infrastructuur. Vervolgens zal het studiebureau elke woning bezoeken om de toestand ter plaatse in beeld te brengen en een voorstel voor de nieuwe toestand uit te werken. Eenmaal deze plannen door de inwoner en de gemeente goedgekeurd werden, krijgt de inwoner deze ter beschikking. De inwoners kunnen vervolgens kiezen om een aannemer aan te stellen die de werken uitvoert of deze werken zelf uitvoeren. Na de werken zal de afkoppelingsdeskundige langskomen voor een keuring en krijgt u een keuringsattest, op basis waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. De afkoppelingswerken op privaat terrein dienen afgerond te zijn voor het einde van de werken op openbaar domein.

Om een afspraak ter plaatse te kunnen maken en een dossier voor te bereiden, vragen wij een aantal contactgegevens en bijkomende informatie over uw perceel. Deze gegevens kan u hier invullen.

Ontwerpplannen

Bij het ontwerpen van de plannen werd in eerste instantie rekening gehouden met het STOP-principe. STOP staat voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenwagens. De veiligheid en het comfort van de voetganger staat m.a.w. voorop, gevolgd door de fietser, het openbaar vervoer en in laatste instantie het particulier verkeer. 't Kruisken maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk.

Om bovenstaande redenen werden volgende keuzes gemaakt:

  • Over het volledige traject van 't Kruisken wordt aan elke zijde van de weg een aanliggend verhoogd fietspad van 1,75 meter voorzien
  • Over het volledige traject worden meerdere verkeersplateaus en asverschuivingen voorzien om de snelheid te remmen van het gemotoriseerd verkeer

Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt het gebruik van dubbelrichtingsfietspaden in centrumstraten of de bebouwde kom af, tenzij daar goede argumenten voor zijn. Een dubbelrichtingsfietspad in 't Kruisken werd bekeken maar niet weerhouden om volgende redenen:

  • Een dubbelrichtingsfietspad creëert veel onveilige conflictsituaties ter hoogte van elke oprit en elk kruispunt. Fietsers komen immers uit een onverwachte richting waardoor ze vaak niet tijdig opgemerkt worden
  •  De aanliggende straten hebben geen dubbelrichtingsfietspad. Bijgevolg moet op die plaatsen steeds een overgang van enkel naar dubbelrichtingsfietspad voorzien worden. Deze vormen niet alleen gevaarlijke oversteekplaatsen, maar maken de fietsinfrastructuur moeilijk leesbaar voor weggebruikers. Bovendien moet de fietser hierdoor op korte afstand meerdere keren de baan kruisen.
  •  De minimumbreedte van een dubbelrichtingsfietspad bedraagt 3 meter (excl. boordstenen). Dit is minder dan twee aparte fietspaden van 1m75 maar niet significant. Door de aanleg zou ook de as van de weg verplaatst moeten worden, waardoor deze te dicht bij de opritten aan de ene kant van de straat komt te liggen.

Er werd niet overwogen om een éénrichtingsverkeer of knip in 't Kruisken in te voeren. Er wordt wel éénrichtingsverkeer ingevoerd van de brug naar de oprit van Interbrew, om verkeer komende van de E17 en zwaar verkeer te ontraden.

Parkeerplaatsen en openbaar vervoer
Het voorgestelde ontwerpplan voorziet geen mogelijkheid meer om te parkeren in de bermen, gezien deze heringericht worden als fietspaden. Parkeren kan wel nog steeds conform de wegcode op de straat zelf. In het nieuwe Openbaar Vervoersplan van de Vlaamse Overheid, dat op 1 juli 2023 van start gaat, is er geen vaste buslijn op de Polderdreef voorzien. Er zal enkel nog een bus op het spitsuur passeren.

Timing en fasering
De werken in 't Kruisken zijn voorzien om eind 2023 te starten. Zodra er een concrete timing en fasering bekend is, wordt dit naar de inwoners gecommuniceerd via brief en infovergadering. Op dat moment zal ook de hinder voor de aangelanden en het doorgaand verkeer gecommuniceerd worden.

Tijdens de werken wordt er in zones van 100 meter gewerkt. De huizen zijn meestal bereikbaar, op een paar dagen (plaatsen boordstenen, plaatsen toplaag asfalt, sleuf riolering, ...) na. Dit wordt op voorhand gecommuniceerd.

Het plateau van de Polderdreef zal ofwel met wisselend verkeer ofwel met een omleiding aangepakt worden. Dit moet nog bekeken worden.

Tijdlijn

  • Najaar 2022: Omgevingsvergunning
  • Voorjaar 2023: Aanbesteding
  • Najaar 2023: Start der werken