Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Blauw (water)  /  Hemelwaterplan

Hemelwaterplan

                                                                                                                                                                                 Aangepast op 18 september 2023

Wat is het hemelwaterplan?

Inleiding:

1. Doelstelling:

De methodiek voor de opmaak van basishemelwaterplannen uitgewerkt voor Farys, wordt toegepast op de gemeente De Pinte. Dit basishemelwaterplan vormt een initiële visie over hoe met hemelwater kan omgegaan worden en hoe infiltratie en buffering en verdere afvoer van regenwater (RWA) binnen het grondgebied van De Pinte georganiseerd kan worden. In een latere fase kan dit basishemelwaterplan aangewend worden voor de opmaak van een detailhemelwaterplan, waarbij de RWA-hoofdstructuur (infiltratie- en buffervoorzieningen, RWA-hoofdassen) hydraulisch gemodelleerd wordt. In het basishemelwaterplan is dus geen hydraulische doorrekening of modellering doorgevoerd. Het hoofdobjectief is de opmaak van een RWA-structuurplan met visuele weergave van de algemene lange-termijn visie op de organisatie van de hemelwaterafvoer binnen het gebied en een ruwe dimensionering van de hoofdassen voor doorvoer van hemelwater. Dit plan kan gebruikt worden om toekomstige projecten m.b.t. afwatering, infiltratie en buffering af te toetsen aan deze lange-termijn visie. Voor infiltratie en buffering worden verschillende mogelijkheden weergegeven en is nog geen definitieve keuze vastgelegd. De problematiek rond droogte omvat zowel hemelwater, oppervlakte water, drinkwater en grondwater. Tijdens de projectvergaderingen kwam het thema droogte wel regelmatig aan bod, maar deze konden gezien de focus van het hemelwaterplan niet in detail behandeld worden. In het hemelwaterplan wordt de probleemstelling en mogelijk maatregelen rond droogte geintroduceerd. Deze maatregelen kunnen in een droogteplan verder uitgewerkt worden.

2. Uitgangspunten:

Het basishemelwaterplan is een eerste algemene visie op het regenwaterbeheer binnen het gemeentelijk stelsel. De visie heeft enkel betrekking op de afvoer van hemelwater en doet dus geen uitspraak over de inzameling van afvalwater (cf. zoneringsplan/GUP). Maatregelen rond hemelwater(afvoer) worden vaak gelijktijdig uitgevoerd met rioleringswerken (vervanging of uitbreiding van netwerk) waardoor er in de praktijk naar planning en uitvoering wel een koppeling is. De visie beperkt zich ook voornamelijk tot het gemeentelijk stelsel (rioolstelsel, lokale grachten en waterlopen) en omvat dus niet de grotere waterlopen. Deze vormen eerder een afwaartse randvoorwaarde. Er wordt echter wel rekening gehouden met knelpunten van wateroverlast ter hoogte van grotere waterlopen voor het opmaken van de afwateringsvisie. Er wordt namelijk steeds getracht geen extra water naar deze knelpunten af te voeren zodat de problematiek ter hoogte van deze knelpunten niet toeneemt, tenzij de alternatieven niet optimaal zijn. Er moeten dan steeds voldoende maatregelen getroffen worden om het knelpunt zoveel mogelijk te ontzien. De visie wordt uitgewerkt per deelgebied, waarbij interacties tussen verschillende deelgebieden mogelijk zijn. Bij de uitwerking van de afwateringsvisie wordt rekening gehouden met de aanwezige en geplande RWA-infrastructuur, de mogelijkheid om water opwaarts vast te houden en de nabijheid van waterlopen. De voorgestelde maatregelen zijn zoveel mogelijk volgens het principe van de ‘Ladder van Lansink’: hergebruik, infiltratie, buffering met vertraagde lozing, afvoeren. De voorkeur wordt dus gegeven om het afstromende regenwater zoveel mogelijk vast te houden aan de bron door de toepassing van bv. waterdoorlatende verharding en buffering en infiltratie in de tuinen waar mogelijk. In het hemelwaterplan worden vervolgens locaties aangeduid waar eventueel collectieve infiltratie/buffering kan worden voorzien en hoe de verdere afvoer van het hemelwater kan verlopen. Voor de selectie van mogelijke locaties voor infiltratie en buffering worden verschillende ruimtelijke factoren in rekening gebracht. De infiltratie en buffering wordt ook zoveel mogelijk bovengronds gerealiseerd. De voorkeur gaat hierbij uit naar langsgrachten. Indien dit niet mogelijk is gaat de voorkeur uit naar het collectief infiltreren/bufferen van hemelwater op (ruimtelijk) geschikte locaties. Indien ook dit niet mogelijk blijkt, kan buffering worden voorzien in leidingen. In de groene clusters zijn vaak al bestaande grachten en/of leidingen aanwezig die zorgen voor de afvoer van het hemel- en afvalwater naar een waterloop. Deze kunnen in de meeste gevallen behouden blijven als hemelwaterafvoer. Voor het afvalwater kan in deze zones dan een nieuwe DWA-leiding worden aangelegd. Bij de opmaak van het basishemelwaterplan wordt in eerste instantie een prioriteit toegekend aan de verschillende deelgebieden. Bij de meest prioritaire gebieden wordt bij de uitwerking van de afwateringsvisie ook rekening gehouden met de aanwezige verharding, de afvoercapaciteit van de aanwezige en geplande RWA-infrastructuur en worden verschillende scenario’s voor infiltratie en/of buffering bekeken en begroot. Indien grote ontwikkelingen (nieuwe verkavelingen, werken openbaar domein, …) gekend zijn, zullen conceptuele voorstellen opgenomen worden om de impact van deze ontwikkelingen te minimaliseren en/of om oplossingen voor het deelgebied te integreren in de geplande werken.


3. Documenten:

Goedgekeurde notule van 29 maart 2021

Hemelwaterplan

Bijlage A - Fiches typemaatregelen

Bijlage B - Kaartmateriaal

Bijlage C - Overzichtsplan RWA-afvoer

Bijlage D - Fiches deelgebieden

Bijlage E - Basishemelwaterplan

Bijlage F - Verwerking opmerkingen stakeholdersAquafin legt u uit wat met het regenwater gebeurt.