Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Sociale dienstverlening  /  Energie  /  Verwarmingstoelage

Verwarmingstoelage

Ieder jaar kent het OCMW een verwarmingstoelage toe voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. U kunt een toelage ontvangen voor leveringen het hele jaar door (de aanvraag moet wel steeds binnen de 60 dagen na de levering te gebeuren).

Wie kan ervan genieten?
 •  U verwarmt uw woning met één van de volgende brandstoffen:
  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (type c)
  • bulkpropaangas
  • NIET VOOR:
   • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
   • propaangas en butaangas in gasflessen
 • én u behoort tot één van de volgende categorieën:
  • categorie 1: u of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, met andere woorden, u ontvangt deze tegemoetkoming als:
   • WIGW of weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
   • gerechtigde op verhoogde kinderbijslag
   • langdurig werkloze ouder dan 50 jaar
   • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen
   • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering
   • leefloongerechtigde
   • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
   • gerechtigde op het OMNIO-statuut

én het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen.

  • categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.
   Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden(1) is lager dan of gelijk aan 18 002,48 euro, verhoogd met 3 332,74 euro per persoon ten laste (2).
   1) Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.
   2) Met 'persoon ten laste' wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3 140 euro.
  • categorie 3: personen met een schuldenoverlast: wie een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling geniet én bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
 
Als er aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan hebt u recht op een verwarmingstoelage.
 
Er wordt geen rekening meer gehouden met de prijs van de brandstof. Aan gelijk welk tarief kunt u een aanvraag doen. Per huishouden en per kalenderjaar kan er maximum 2 000 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van de verwarmingstoelage.
 
 
Waar en wanneer aanvragen?
 
De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering.
 
Voor meer inlichtingen en aanvragen kan je terecht bij het Sociaal Huis, Pintestraat 69, 9840 De Pinte, tel. 09 280 93 03 e-mail: sociaalhuis@depinte.be.

Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur of volgens afspraak.

Voor meer inlichtingen kunt u ook terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 of op www.verwarmingsfonds.be.
 
 
Welke documenten moet u voorleggen?
U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:
 
 • de leveringsfactuur;
 • uw identiteitskaart;
 • indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft;
 • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW onderzoekt of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen door uw inkomensgegevens en die van alle gezinsleden via elektronische weg bij de FOD Financiën op te vragen. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Sociaal Huis De Pinte
Pintestraat 69
9840 De Pinte

Openingsuren
maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur of volgens afspraak 

Bij verplaatsingsproblemen kunt u een huisbezoek aanvragen.