Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Cultuur  /  Subsidies

Subsidies

Algemeen

De gemeente De Pinte ondersteunt socioculturele verenigingen zowel financieel als materieel. De financiële ondersteuning gebeurt op volgende manieren: basis- en werkingssubsidies, projectsubsidies, werkingstoelage culturele raad, bouwsubsidies en subsidie jubilerende verenigingen. Naast deze financiële ondersteuning kunnen verenigingen ook een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst.

Basis- en werkingssubsidie

Met het cultuurbeleidsplan werd een nieuw subsidiereglement voorgesteld dat samenwerking beloont en kleine initiatieven ondersteunt. In januari 2007 is het van kracht gegaan. Bent u actief in een socioculturele vereniging en wilt u een activiteit of een ander cultureel project organiseren? Dan kunt u een subsidie aanvragen aan de gemeente. Uw vereniging moet daarvoor eerst erkend worden door de cultuurraad.

Verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad kunnen volgende subsidies ontvangen:
 • basissubsidies
 • werkingssubsidies
 • eenmalige subsidies (jublilea en verbouwingen)
Voorwaarden voor het ontvangen van een basissubsidie:
 1. een zetel in de gemeente hebben;
 2. zelf twee activiteiten organiseren die behoren tot de culturele materies op het grondgebied van de gemeente, ten behoeve van de inwoners;
 3. zelf één activiteit organiseren die behoort tot de culturele materies die openstaat voor niet-leden. Deze activiteit mag ook één van de activiteiten van punt 2 zijn;
 4. het neerleggen van een adressenlijst van de bestuursleden én het aantal leden of de omvang van het bereikte doelpubliek aangeven in het bedoelde werkjaar;
 5. de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de vereniging of een plaatsvervanger op elke algemene vergadering van de cultuurraad in het bedoelde werkjaar.
 Aan elke activiteit worden punten toegekend. De puntenverdeling vindt u in het reglement

Projectsubsidie

Elke vereniging of organisator droomt wellicht van het opzetten van een culturele manifestatie, maar het wilde enthousiasme wordt soms snel getemperd omwille van het hoge kostenplaatje. De gemeente kan een steuntje in de rug geven. Verenigingen of organisaties die een socioculturele manifestatie wensen te organiseren, kunnen immers onder bepaalde omstandigheden een subsidie genieten. Samen met de cultuurraad werkte de gemeente een reglement rond projectsubsidies uit.

Welke projecten komen in aanmerking? 
Projectsubsidies kunnen toegekend worden aan uitzonderlijke socio-culturele of culturele projecten die twee of meerdere van onderstaande doelstellingen beogen:
 • nieuw of vernieuwend zijn
 • een bijzondere (regionale) uitstraling hebben voor gemeente De Pinte
 • nieuwe of moeilijk bereikbare doelgroepen aanspreken
 • ontmoeting en cultuurparticipatie stimuleren(gemeenschapsvorming)
 • betrekking hebben op onderzoeken, verzamelen, registreren, digitaliseren of publiekswerking inzake cultureel erfgoed.
 • georganiseerd worden door een nieuwe vereniging die een lidmaatschap tot de cultuurraad tot doel heeft en meteen met een duidelijk geprofileerd initiatief een nieuw facet aan het culturele leven van de gemeente wil toevoegen.
Wie kan een project indienen? 
  • alle erkende of niet-erkende verenigingen van gemeente De Pinte
  • samenwerkingsverbanden van bovenvermelde verenigingen
  • een groep personen die zich in occasioneel verband rond een project scharen. Deze groep moet minstens voor tweederde uit inwoners van de gemeente De Pinte bestaan. 
  Aanvraag 
  Alle projecten dienen minstens tien weken voor het project plaatsvindt, ingediend te worden bij het College van burgemeester en schepenen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
  Er zijn twee indientermijnen: 
  • Beoordelingsronde 1: Bij voorkeur en in het belang van het project worden projecten ingediend voor 1 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Indien de som van alle aanvragen het voorziene krediet overschrijdt, wordt een gelijke procentuele verdeling van het beschikbare budget toegepast op de goedgekeurde projecten. De toegekende subsidie kan in die zin dan ook geplafonneerd worden.   
  • Beoordelingsronde 2: Aanvragen die na 1 maart worden ingediend, worden niet geweigerd maar komen slechts in aanmerking indien het subsidiebudget van gemeente De Pinte nog niet volledig verdeeld werd in beoordelingsronde 1.  
  Reglement
  Klik hierna voor het downloaden van:

  Wijkfeestsubsidie

  Feesten in de eigen wijk, buurt of straat is niet alleen leuk. Het zorgt ook voor nieuwe contacten tussen de bewoners. Op die manier dragen wijkfeesten bij tot de leefbaarheid van de buurt. De laatste jaren is het organiseren van een wijkfeest er niet simpeler op geworden. Heel wat organisatoren haken om diverse redenen af. Zo dreigt een waardevol stuk gemeenschapsleven verloren te gaan en dat zien we niet graag gebeuren. Daarom keurde de gemeenteraad in maart het reglement wijkfeestsubsidies goed.

  De gemeente wil met financiële steun de basiskosten van een straat- of wijkevenement helpen dragen. De gemeentelijke toelage voor wijkfeesten is vastgelegd op maximum 200 euro. Daarnaast wordt het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst gratis uitgeleend voor wijkfeesten. Enkel de toeslag voor het vervoer en de waarborg dienen volgens het uitleenreglement betaald te worden.
  De dienst cultuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de wijkfeesten.
  Procedure
  Klik hierna voor het downloaden van:

  Bouwsubsidie

  Alle verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad kunnen een eenmalige subsidie voor bouwen of verbouwen van infrastructuur aanvragen en ontvangen. De aanvraag tot eenmalige subsidie moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • het gebouw moet een verrijking zijn van de bestaande infrastructuur in de gemeente;
  • het gebouw moet openstaan voor alle verenigingen.
  De cultuurraad vergadert jaarlijks over de eenmalige subsidies die zij ter advies voorlegt aan het gemeentebestuur. De aanvraag voor dergelijke subsidie moet ingediend worden voor 31 januari van het jaar waarin de uitzonderlijke feestelijkheden ter gelegenheid van de bestaansverjaring plaatsvinden.

  Subsidie jubilerende verenigingen 

  Alle verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad kunnen een éénmalige subsidie bij het vieren van een verjaardag van deze vereniging aanvragen en ontvangen. Enkel de volgende jubilees komen in aanmerking: 10 jaar, 25 jaar, 50 jaar, 75 jaar, 100 jaar, enzovoort (telkens vermeerderd met 25 jaar).

  Tijdens het jaar waarin de bestaansvergadering wordt gevierd moeten uitzonderlijke feestelijkheden plaatsgrijpen, ingericht door de vereniging. Het 'uitzonderlijke' zal onderzocht worden aan de hand van de activiteitsverslagen van de vorige jaren. Deze uitzonderlijke feestelijkheden moeten, althans gedeeltelijk, openstaan voor een ruim publiek. Deze subsidie kan enkel uitbetaald worden mits het voorleggen van facturen. Deze facturen staven de uitgaven van de uitzonderlijke feestelijkheden.

  De aanvraag voor dergelijke subsidie moet ingediend worden voor 31 januari van het jaar waarin de uitzonderlijke feestelijkheden ter gelegenheid van de bestaansverjaring doorgaan.

   Verzekeringen 

   • Socioculturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad kunnen op een voordelige manier hun aansprakelijkheid als organisator van een activiteit laten verzekeren door in te tekenen op de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van de cultuurraad.
   • Gratis verzekering voor vrijwilligers


   logo Cultuurdienst De Pinte
   Dienst Cultuur
   Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
   Polderbos 20
   9840 De Pinte