Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Schepencollege

Schepencollege

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en schepenen. Zo houdt het schepencollege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het behartigt zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang.
Op dit ogenblik bestaat het college uit de burgemeester, vier schepenen, de voorzitter van het BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst) en de algemeen directeur. De schepenen zijn verkozen door de gemeenteraad (uit hun midden).

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat de leden samen verantwoordelijk zijn. Het college neemt dan ook enkel samen beslissingen. Er is wel een taakverdeling, elke schepen volgt dossiers op in bepaalde domeinen.
Er wordt doorgaans vergaderd op vrijdag. De zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en leidt de zittingen, bijgestaan door de algemeen directeur.

Briefwisseling wordt gericht aan:
Het college van burgemeester en schepenen
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte


Vast bureau
Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.
De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

college van burgemeester en schepenen

Burgemeester

Lieve Van Lancker (waarnemend burgemeester)

(CD&V)

Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie en brandweer), bevolking en burgerlijke stand, erediensten, lokale economie en middenstand, ontwikkelingssamenwerking

Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Vincent Van Peteghem (titelvoerend burgemeester)

(CD&V)

[ editeer ]

Schepencollege

Willem Rombaut

(CD&V)

Bevoegdheden: openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Kristof Agache

(N-VA)

Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Ann Vandenbussche

(CD&V)

Bevoegdheden: jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie, dorps- en wijkversterking
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Benedikte Demunck

(N-VA)

Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]

Kathleen Ghyselinck

(CD&V)

Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid), gelijke kansen, voorzitter BCSD
Spreekuren: na afspraak

[ editeer ]