Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) worden voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaamse Gewest, de provincie of de gemeente opgemaakt. Het zijn plannen die concrete stedenbouwkundige voorschriften bevatten die betrekking kunnen hebben op de bestemming (grond of ruimte voorbehouden voor een bepaald gebruik), maar ook op de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes, materiaalgebruik) of op het beheer (bijvoorbeeld het onderhoud van beplanting die een industrieterrein omgeeft en afschermt van de omgeving). Ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaan steeds uit kaart en tekst.

De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden steeds opgemaakt ter uitvoering van de ruimtelijke structuurplannen. Dat betekent dat de uitvoeringsplannen de keuzes en principes uit de structuurplannen in de praktijk vertalen.


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

deelprojecten1Een gewestelijk RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA ...) wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.


Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Op 16 december 2005 werd door de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent definitief vastgesteld. In dit plan geeft de Vlaamse Regering aan binnen welke afbakeningslijn zij het stedelijk gebied Gent wil zien ontwikkelen. Bovendien maakt zij bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften om een groot aantal stedelijke projecten mogelijk te maken. Het gaat om nieuwe ruimte voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en groengebieden.

Het plan afbakening Grootstedelijk Gebied Gent bepaalt de bodembestemmingen en de geldende stedenbouwkundige voorschriften in delen van de gemeenten Evergem, De Pinte, Destelbergen, Gent, Melle, Merelbeke, Lochristi en Sint-Martens-Latem. 

Volgende deelprojecten vallen binnen het grondgebied van De Pinte: Deelproject Moerkensheide (2A) en Deelproject Bommelhoek (2E).
Meer informatie omtrent deelproject 2A vind je hier.

Meer informatie omtrent deelproject 2E vind je hier.

Voor deelprojecten Moerkensheide alsook voor Bommelhoek gelden ook gemeentelijke verkavelingsvoorschriften, voor de voorschriften kan u steeds bij de dienst Bouwen meer informatie bekomen via bouwen@depinte.be of telefonisch 09 280 80 22


Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C Parkbos

De Vlaamse regering heeft op 9 juli 2010 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C Parkbos definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad gingen de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA"s).

Klik hierna voor de plannen en de voorschriften van het deelproject Parkbos. Klik hierna voor het onteigeningsplan.


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Er geldt een specifieke procedure voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:
 • Beslissing tot opmaak (door college van Burgemeester en schepenen)
 • Opmaak voorontwerp RUP
 • Plenaire vergadering met Vlaams gewest, provincie en adviserende instanties
 • Eventuele aanpassingen aan voorontwerp – opmaak ontwerp-RUP
 • Voorlopige vaststelling door gemeenteraad – vaststelling ontwerp-RUP
 • Aankondiging openbaar onderzoek
 • Openbaar onderzoek (60 dagen):  publieke bevraging en adviezen over ontwerp-RUP
 • Advies Gecoro (90/120 dagen)
 • Definitieve vaststelling door gemeenteraad
 • Bekendmaking Belgisch Staatsblad
In De Pinte werden reeds drie ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd:
 • RUP Functionele Cluster (goedgekeurd door de Deputatie op 27 mei 2010).  Klik hierna voor de plannen en de voorschriften.
 • RUP Scheldedorp Zevergem (definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 30 mei 2022). Klik hierna voor de plannen en de voorschriften.
 • RUP Centrumbocht (vernietigd door Raad van State op 18 maart 2022)

Aan de balie van de dienst Stedenbouw - Ruimtelijke ordening kan je de plannen raadplegen waarvoor er op het grondgebied van De Pinte een goedgekeurd RUP bestaat. Je kan hier ook verdere inlichtingen vragen over de stedenbouwkundige voorschriften.