Zoeken

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  Ruimtelijk Structuurplan

Ruimtelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan en geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald gebied. Het formuleert in grote lijnen een visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken, recreatie, natuur, handel, landbouw …

Een ruimtelijk structuurplan is geen bestemmingsplan en bevat geen informatie over concrete percelen. 

Ruimtelijke structuurplannen worden uitgewerkt op drie beleidsniveaus:
•    het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) door het Vlaamse Gewest;
•    een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) door elke provincie;
•    een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) door elke gemeente.

Het meest geschikte bestuursniveau moet kunnen beslissen over de ruimtelijke ontwikkeling. Er wordt echter ook samengewerkt tussen de drie niveaus om de structuurplannen op elkaar af te stemmen.


Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan De Pinte

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) wordt een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie aangegeven voor het grondgebied van De Pinte. De gewenste ruimtelijke structuur wordt op het terrein waar gemaakt door middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen. Deze uitvoeringsplannen worden opgemaakt door de gemeente na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Inspraak- en informatievergaderingen
29 januari 2003: denkavond - synthesenota
23 maart 2005: toetsingsavond - synthese-/antwoordnota
25 januari 2006: informatieavond (toelichting ontwerp GRS) - verslag
Het plan bevat de aanpassingen doorgevoerd op basis van de adviezen van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze commissie zorgde voor de behandeling van de bezwaarschriften, die je als burger kon indienen.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De Pinte werd definitief vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2006. Na de vaststelling door de gemeenteraad werd het plan overgemaakt aan de provincie voor aanvaarding. Het werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen (besluit van de bestendige deputatie). Het goedkeuringsbesluit werd op 1 december 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan intussen van kracht is. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit volgende gedeelten:

Informatief gedeelte
In deze tekst wordt het GRS gekaderd met betrekking tot aanverwante projecten en krijgt u achtergrondinformatie over de ruimtelijke structuren van onze gemeente.

Richtinggevend gedeelte
Dit document is het eigenlijke GRS, het ontwerp waarbij de concrete invulling voor De Pinte wordt voorgesteld.

Bindende bepalingen
Dit gedeelte gaat dieper in op wat het GRS inhoudt, de achterliggende idee en visie. Dit wordt weergegeven in bepalingen, waarbij de gemeente zich in eerste instantie verbindt tot het ten uitvoer brengen van het ruimtelijk structuurplan in de komende jaren.