Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Verkeersafwikkelingsplan centrum De Pinte

Verkeersafwikkelingsplan centrum De Pinte

Pagina-overzicht:

 • Waarom werd het verkeersafwikkelingsplan opgemaakt?
 • Ambities
 • Hoe kwam het verkeersafwikkelingsplan tot stand?
 • Tijdslijn
 • Voorkeursscenario verkeersafwikkelingsplan
 • Proefopstelling en flankerende maatregelen
 • Evaluatie en bevraging
 • Definitief scenario

Waarom werd het verkeersafwikkelingsplan opgemaakt?

De stationsbuurt is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor verschillende weggebruikers. Daardoor is het er tijdens de spitsmomenten heel druk, zowel op vlak van gemotoriseerd verkeer als van voetgangers en fietsers. Om deze omgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, is een heraanleg van de wegenis van de Julien Anthierenslaan en de Koning Albertlaan opgenomen in het meerjarenplan. De opmaak van het inrichtingsplan van deze straten dient echter gebaseerd te worden op een verkeersafwikkelingsvisie voor een groter gebied dan de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan. Om die reden werd de studie-opdracht voor het verkeersafwikkelingsplan opgestart.

De opmaak van het verkeersafwikkelingsplan is gestart met vijf doelstellingen voor ogen:

 1. Doorgaand autoverkeer verplaatsen naar de straten die daarvoor uitgerust zijn, conform het mobiliteitsplan uit 2018
 2. Veilige voetpaden in de stationsomgeving, met behoud van het groene karakter

 3. Complexe verkeersknooppunten overzichtelijk maken voor alle weggebruikers

 4. Een weginfrastructuur voorzien die plaats geeft aan elke weggebruiker

 5. Een aantrekkelijkere dorpscentrum met plaats voor terrassen, ontmoetingsplekken en groenzones én obstakelvrije loopruimtes voor voetgangers

De ambities werden vervolgens per straat vastgelegd. Daarnaast werden enkele randvoorwaarden gedefinieerd. De doelstellingen, ambities en randvoorwaarden vormden samen de rode lijn doorheen de opmaak van het verkeersafwikkelingsplan.


Ambities

De opmaak van het verkeersafwikkelingsplan is gestart met vijf doelstellingen voor ogen:
 1. Doorgaand autoverkeer verplaatsen naar de straten die daarvoor uitgerust zijn
 2. Veilige voetpaden in de stationsomgeving, met behoud van het groene karakter
 3. Complexe verkeersknooppunten overzichtelijk maken voor alle weggebruikers
 4. Een weginfrastructuur die plaats geeft aan elke weggebruiker
 5. Een leefbaar dorpscentrum met plaats voor terrassen, ontmoetingsplekken en groenzones
De ambities werden vervolgens per straat gedefinieerd:
-59ZzR1
Daarnaast werden ook een aantal randvoorwaarden gedefinieerd. De doelstellingen, ambities en randvoorwaarden vormen samen de rode lijn doorheen de opmaak van het verkeersafwikkelingsplan.

Hoe kwam het verkeersafwikkelingsplan tot stand?

De knelpunten in het studiegebied kwamen via participatietrajecten bij de ruime bevolking naar boven, zowel tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan (goedgekeurd in 2018) als bij de voorbereiding voor het huidige meerjarenplan. Concreet gaat het om volgende knelpunten:

 1. Verkeersonveilige situaties (scholieren op de rijweg, onleesbare verkeersafwikkeling aan rotonde post voor zwakke weggebruikers, haakse parkeerplaatsen aan De Kleine Prins en in Baron de Gieylaan, fietsers laveren tussen de wagens aan het Kerkplein …)
 2. Ontbreken van weginfrastructuur voor elke weggebruiker (pendelaars te voet op de rijweg in Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan …)
 3. Overdreven snelheid, zowel van speed pedelecs als van wagens
 4. Te grote dominantie auto 
 5. Gevaarlijke weginfrastructuur (verzakkingen en hoogteverschillen in wegdek Koning Albertlaan)

Een onveilige verkeerssituatie die zich dagelijks herhaalt, ook al is deze beperkt in de tijd, kan je niet zomaar aan de kant schuiven. De inrichting van de verkeersinfrastructuur wordt daarom het best afgestemd op de piekmomenten.

In het voorjaar van 2021 werden de knelpunten opnieuw bevraagd en bevestigd via een bevraging omtrent de verkeerssituatie en –veiligheid. Op 14 juni 2021 vond er vervolgens een participatiemoment plaats met geïnteresseerde inwoners om de knelpunten mondeling toe te lichten. Op deze avond werden nog geen keuzes omtrent de verkeersafwikkeling gemaakt.

Eind september 2021 heeft de mobiliteitsraad drie voorstellen van verkeersafwikkelingsplannen besproken om de positieve en negatieve punten van elk voorstel in beeld te brengen.

Op basis van de input van de verschillende participatiemomenten, de mobiliteitsraad, politie, studiebureau Traject, het mobiliteitsplan, het fietsvademecum, de doelstellingen, ambities, randvoorwaarden en andere actoren werd door het lokaal bestuur een voorkeursscenario voor een nieuwe verkeersafwikkeling voor het centrum van De Pinte naar voor geschoven.


Tijdslijn

• 5 maart 2021 – College van burgemeester en schepenen – gunning studieopdracht
• 17 - 26 mei 2021 – Gesprekken bevoorrechte getuigen omtrent de knelpunten stationsomgeving
• 20 mei - 19 juni 2021 – Bevraging knelpunten stationsomgeving via brief bij inwoners betrokken zone en online voor alle inwoners
• 14 juni 2021 – Participatiemoment geïnteresseerde inwoners omtrent de knelpunten om deze beter te kaderen
• 29 september 2021 – Bespreking voor- en nadelen van 3 scenario's door de Mobiliteitsraad
• 30 september 2021 – Analyse en visievorming - rapport door Traject
• 23 december 2021 – College van burgemeester en schepenen - definiëren voorkeursscenario
• 2 februari 2022 – Infomoment inwoners met toelichting voorkeursscenario
• 7 februari - 11 maart 2022 – Bevraging omtrent het behalen van de ambities met het voorkeursscenario
• 14 maart - 15 mei 2022 - Proefopstelling voorkeursscenario
• 16 mei - 20 juni 2022 – Evaluatie voorkeursscenario
• 27 juni 2022 - Gemeenteraad - definitieve beslissing omtrent het verkeersafwikkelingsplan


Voorkeursscenario verkeersafwikkeling

In de Koning Albertlaan, ter hoogte van de Stationsstraat, wordt een knip geplaatst voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor weren we het pendelverkeer van en naar het station uit de Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan. Op deze manier wordt de wijk verkeersluw en kan er meer ruimte gegeven worden aan de zwakke weggebruiker.

Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat doorgetrokken tot aan de Julien Anthierenslaan.  Op die manier wordt de drukte in de Stationsstraat tussen de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan fel verminderd. Met het éénrichtingsverkeer wordt dit knooppunt ter hoogte van de toegang tot het stationsgebouw bovendien overzichtelijker. In de Julien Anthierenslaan wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Stationsstraat naar de rotonde Baron de Gieylaan. Op die manier wordt er een lus gemaakt voor het gemobiliseerde verkeer om het station en de parking van de Julien Anthierenslaan te ontsluiten, zonder conflicten bij het kruisen van de fietsers op de fietssnelweg. Bovendien komt er zo ruimte vrij in de Julien Anthierenslaan om, met een minimale bijkomende verharding, een veilige voetgangersinfrastructuur aan te leggen.

Een derde aanpassing tenslotte is de invoer van eenrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan van het Kerkplein tot aan de rotonde van de Julien Anthierenslaan. Samen met de invoer van eenrichtingsverkeer zal er in de proefopstelling een parkeerverbod komen voor een aantal haakse parkeerplaatsen aan de kant van het gemeentehuis. Met deze aanpassing dijken we het kluwen van gemotoriseerd verkeer in deze centrumstraat in. De straat wordt een heel stuk overzichtelijker en veiliger. Ook de opheffing van een aantal dwarse parkeerplaatsen moet hieraan tegemoet komen. Tegelijk komt er hierdoor ruimte vrij voor terrassen, flaneren langs uitstalramen van winkels, wandelen met de kinderwagen of de rolstoelgebruiker, beleven en ontmoeten. Aan de zijde van het gemeenteplein willen we tussen het gemeenteplein en de rotonde Post een rechte wandelstrook creëren zonder obstakels voor voetgangers.

scenario_2b_finaal_v4-z7k7l1


Proefopstelling en flankerende maatregelen 

Tussen 14 maart 2022 en 16 mei 2022 was de proefopstelling van kracht en werd het scenario voor een nieuwe verkeersafwikkeling omgezet in de praktijk. Tijdens deze periode wou het lokaal bestuur de effecten van het voorstel uittesten.

Een proefopstelling geeft aan bewoners en passanten gelegenheid om de gewijzigde verkeersafwikkeling te ervaren. Het bestuur wou daarvan gebruik maken om, samen met alle inwoners, handelaars en scholen, de knelpunten en ongewenste effecten te inventariseren.

Samen met de start van de proefopstelling werden ook volgende wijzigingen ingevoerd:

 • De schoolstraat in de Baron de Gieylaan werd opgeheven
 • Er werd een parkeerverbod ingevoerd op de haakse parkeerplaatsen in de Baron de Gieylaan, tussen het gemeenteplein en tot en met Baron de Gieylaan 34
 • Er werd een parkeerverbod in gevoerd in de Vredestraat op vraag van de politie om de doorstroming te verbeteren
Gedurende de eerste twee weken werd de proefopstelling door de dienst Openbare Infrastructuur van nabij opgevolgd. Er werden aanpassingen gedaan aan de verkeerssignalisatie en wegmarkering waar nodig. Op 24 maart werd de lichtenregeling aan het kruispunt Vredestraat – Polderdreef aangepast met 10 seconden meer groentijd voor de Vredestraat (deze werden van de groentijd in de Polderdreef afgetrokken).

Evaluatie en bevraging

In een eerste bevragingsronde polste het studiebureau bij de inwoners of men dacht dat het voorkeursscenario de vooropgestelde ambities mee zal helpen verwezenlijken en of er onoverkomelijke maatregelen genomen worden. Deze bevraging kon u invullen op de website van 7 februari tot en met 11 maart 2022. Op basis van deze bevraging kwamen heel wat opmerkingen, bedenkingen, suggesties en vragen binnen. Om hierop een antwoord te bieden werd

een vraag-en-antwoorddocument opgemaakt dat je hier kan raadplegen.

Om de opmerkingen en ervaringen tijdens de proefopstelling te verzamelen, werd er in gesprek gegaan met de directe betrokkenen. Hiervoor werden meerdere doelgroepen onderscheiden:
 • de scholen, hun leerlingen en de ouders van de leerlingen
 • de handelaars in het centrum
 • de inwoners van de betrokken straten
De proefopstelling was voorzien tot en met 15 mei. Op 16 mei werd de proefopstelling stopgezet en de situatie van voor de proefopstelling opnieuw ingevoerd. In de loop van mei en juni werd de proefopstelling geëvalueerd, samen met de inwoners, de handelaars en de scholen. Op volgende data gingen we in overleg met de inwoners:
 • Op 9 mei 2022 met de inwoners van Baron de Gieylaan, Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan
 • Op 12 mei 2022 met de inwoners van de Stationsstraat, J. Anthierenslaan, Begonialaan, Gloxinialaan en Hortensialaan
 • Op 24 mei 2022 was er een evaluatieavond voor alle geïnteresseerde inwoners
In de betrokken zone zijn er meerdere tellingen uitgevoerd. Dit laat toe de huidige en toekomstige verkeersstromen te monitoren. Bij een tiental inwoners werden er Telramen geïnstalleerd om metingen te houden. De data van deze telramen kan je raadplegen via onderstaande knop.

Telraam


Definitief scenario

Tijdens en na de proefopstelling van het verkeersafwikkelingsplan zijn er vele reacties binnengekomen via e-mail, de website en tijdens bevragingen, overlegmomenten en evaluatiebijeenkomsten. Samen met de meetresultaten vormde dit voor het bestuur de basis voor een globale afweging van de proefopstelling die tussen 14 maart en 16 mei werd opgezet. Eind juni werd door het gemeentebestuur een besluit genomen over de definitieve verkeersafwikkeling in de stationsomgeving. Daarbij kwam het bestuur tot volgend plan:

 • In de Stationsstraat en de Julien Anthierenslaan komt er eenrichtingsverkeer, zoals uitgetest tijdens de proefopstelling. Het eenrichtingsverkeer zal pas na de aanleg van een voetpad in de Julien Anthierenslaan worden ingevoerd.
 • Net als in de J. Anthierenslaan zal ook in de Koning Albertlaan een herinrichting gebeuren waarbij een voetpad aangelegd wordt. Na de herinrichting van de Koning Albertlaan zal daar, aan het kruispunt met de Stationsstraat, een knip voor gemotoriseerd verkeer worden voorzien.
 • Er komen maatregelen om de veiligheid in de Stationsstraat te verhogen. Ook in de Vredestraat plant het gemeentebestuur een aantal flankerende maatregelen die de verkeersveiligheid moeten optimaliseren.

Tijdens de proefopstelling werd de optie van eenrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan uitgetest. De neveneffecten van deze maatregel bleken ongunstig voor de verkeersveiligheid in en rond de Vredestraat. Bovendien voelden een aantal handelszaken een ongewenst effect in hun omzetcijfers. Het bestuur heeft besloten dat de balans van deze maatregel teveel in negatief gaat om dit aan te houden. De Baron de Gieylaan zal daarom het tweerichtingsverkeer behouden.

Momenteel wordt er verder werk gemaakt van de heraanleg van de J. Anthierenslaan en Koning Albertlaan. Hiervoor zal een ontwerper aangesteld worden die een ontwerp en aanbestedingsdossier zal opmaken.

Ook volgende flankerende maatregelen worden verder uitgewerkt:

 • De inrichting van het openbaar domein in de Baron de Gieylaan (terrassen, zitbanken, groenvoorzieningen ...) wordt verder uitgewerkt in samenspraak met de handelaars
 • Er wordt een fietsdoorsteek gemaakt aan het Kerkplein
 • De voetpaden rondom het postkantoor worden heraangelegd, waarbij in samenspraak met de scholen ook gekeken wordt voor de aanleg van kiss-and-ridezones
 • De mogelijkheid voor fietspaden over het Kerkplein wordt bekeken in samenspraak met de mobiliteitsraad
De installatie van nieuwe, 'slimme' verkeerslichten die het verkeer gerichter kunnen aansturen op het kruispunt Vredestraat-Polderdreef staat eveneens op de planning voor deze bestuursperiode.

Het participatietraject werd gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen
pov-logo-cmyk-3MFvL1

VERNIEUWDE VERKEERSAFWIKKELING

afbeelding3-CV6kx1


afbeelding6-LsSCT2
systems/file_download.ashx?pg=11719&ver=80