Zoeken

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Verkeersafwikkelingsplan centrum De Pinte

Verkeersafwikkelingsplan centrum De Pinte

Pagina-overzicht:

 • Evaluatie en bevraging
 • Waarom werd het verkeersafwikkelingsplan opgemaakt?
 • Ambities
 • Hoe kwam het verkeersafwikkelingsplan tot stand?
 • Tijdslijn
 • Voorkeurscenario verkeersafwikkelingsplan
 • Proefopstelling en flankerende maatregelen
 • Tellingen

Evaluatie en bevraging

In een eerste bevragingsronde polste het studiebureau bij de inwoners of men dacht dat het voorkeurscenario de vooropgestelde ambities mee zal helpen verwezenlijken en of er onoverkomelijke maatregelen genomen worden. Deze bevraging kon u invullen op de website van 7 februari tot en met 11 maart. Op basis van deze bevraging kwamen heel wat opmerkingen, bedenkingen, suggesties en vragen binnen. Om hierop een antwoord te bieden werd een vraag-en-antwoorddocument opgemaakt dat je hier kan raadplegen.

Om jullie opmerkingen en ervaringen omtrent de proefopstelling te verzamelen, gaan we de komende weken verder in gesprek met de direct betrokkenen. We onderscheiden hiervoor meerdere doelgroepen:
 • de scholen, hun leerlingen en de ouders van de leerlingen
 • de handelaars in het centrum
 • de inwoners van de betrokken straten
De proefopstelling is voorzien tot en met 15 mei. Op 16 mei wordt de proefopstelling stopgezet en de situatie van voor de proefopstelling opnieuw ingevoerd. In de loop van mei en juni zal het bestuur de proefopstelling evalueren, samen met de inwoners, de handelaars en de scholen. Eind juni neemt de gemeenteraad een beslissing over de toekomstige verkeersafwikkeling in de stationsomgeving en het centrum. Nadien zal het college van start gaan met de opmaak van inrichtingsplannen voor de betrokken straten.

Op volgende data gaan we in overleg met de inwoners:
 • Op 9 mei 2022 met de inwoners van Baron de Gieylaan, Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan
 • Op 12 mei 2022 met de inwoners van de Stationsstraat, J. Anthierenslaan, Begonialaan, Gloxinialaan en Hortensialaan
 • Op 24 mei 2022 is er een evaluatieavond voor alle geïnteresseerde inwoners voorzien
Telkens om 20 uur. De uitnodigingen hiervoor werden via brief gecommuniceerd naar de inwoners van de betrokken straten. Inschrijven voor het infomoment kan via deze link.

Bovendien kan iedereen zijn/haar bevindingen omtrent het verkeersafwikkelingsplan te delen. Wat vind je goed aan het plan? Wat vind je niet goed? Waar zijn er verbeteringen tegenover de vorige situatie? Waar zijn er knelpunten en hoe kunnen deze opgelost worden? Laat het ons hier weten!

Geef je liever feedback op papier? Dan mag je dit komen afgeven aan onze onthaalbalie of achterlaten in de brievenbus van het gemeentehuis.


Waarom werd het verkeersafwikkelingsplan opgemaakt?

De stationsbuurt is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor verschillende weggebruikers. Daardoor is het er tijdens de spitsmomenten heel druk, zowel op vlak van gemotoriseerd verkeer als van voetgangers en fietsers. Om deze omgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, is een heraanleg van de wegenis van de Julien Anthierenslaan en de Koning Albertlaan opgenomen in het meerjarenplan. De opmaak van het inrichtingsplan van deze straten dient echter gebaseerd te worden op een verkeersafwikkelingsvisie voor een groter gebied dan de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan. Om die reden werd de studie-opdracht voor het verkeersafwikkelingsplan opgestart.

De opmaak van het verkeersafwikkelingsplan is gestart met vijf doelstellingen voor ogen:

 1. Doorgaand autoverkeer verplaatsen naar de straten die daarvoor uitgerust zijn, conform het mobiliteitsplan uit 2018
 2. Veilige voetpaden in de stationsomgeving, met behoud van het groene karakter

 3. Complexe verkeersknooppunten overzichtelijk maken voor alle weggebruikers

 4. Een weginfrastructuur voorzien die plaats geeft aan elke weggebruiker

 5. Een aantrekkelijker dorpscentrum met plaats voor terrassen, ontmoetingsplekken en groenzones én obstakelvrije loopruimtes voorvoetgangers

De ambities werden vervolgens per straat vastgelegd. Daarnaast werden enkele randvoorwaarden gedefinieerd. De doelstellingen, ambities en randvoorwaarden vormden samen de rode lijn doorheen de opmaak van het verkeersafwikkelingsplan.


Ambities

De opmaak van het verkeersafwikkelingsplan is gestart met vijf doelstellingen voor ogen:
 1. Doorgaand autoverkeer verplaatsen naar de straten die daarvoor uitgerust zijn
 2. Veilige voetpaden in de stationsomgeving, met behoud van het groene karakter
 3. Complexe verkeersknooppunten overzichtelijk maken voor alle weggebruikers
 4. Een weginfrastructuur die plaats geeft aan elke weggebruiker
 5. Een leefbaar dorpscentrum met plaats voor terrassen, ontmoetingsplekken en groenzones
De ambities werden vervolgens per straat gedefinieerd:
-59ZzR1
Daarnaast werden ook een aantal randvoorwaarden gedefinieerd. De doelstellingen, ambities en randvoorwaarden vormen samen de rode lijn doorheen de opmaak van het verkeersafwikkelingsplan.

Hoe kwam het verkeersafwikkelingsplan tot stand?

De knelpunten in het studiegebied kwamen via participatietrajecten bij de ruime bevolking naar boven, zowel tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan (goedgekeurd in 2018) als bij de voorbereiding voor het huidige meerjarenplan. Concreet gaat het om volgende knelpunten:

 1. Verkeersonveilige situaties (scholieren op de rijweg, onleesbare verkeersafwikkeling aan rotonde post voor zwakke weggebruikers, haakse parkeerplaatsen aan De Kleine Prins en in Baron de Gieylaan, fietsers laveren tussen de wagens aan het Kerkplein …)
 2. Ontbreken van weginfrastructuur voor elke weggebruiker (pendelaars te voet op de rijweg in Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan …)
 3. Overdreven snelheid, zowel van speed pedelecs als van wagens
 4. Te grote dominantie auto 
 5. Gevaarlijke weginfrastructuur (verzakkingen en hoogteverschillen in wegdek Koning Albertlaan)

Een onveilige verkeerssituatie die zich dagelijks herhaalt, ook al is deze beperkt in de tijd, kan je niet zomaar aan de kant schuiven. De inrichting van de verkeersinfrastructuur wordt daarom het best afgestemd op de piekmomenten.

In het voorjaar van 2021 werden de knelpunten opnieuw bevraagd en bevestigd via een bevraging omtrent de verkeerssituatie en –veiligheid. Op 14 juni 2021 vond er vervolgens een participatiemoment plaats met geïnteresseerde inwoners om de knelpunten mondeling toe te lichten. Op deze avond werden nog geen keuzes omtrent de verkeersafwikkeling gemaakt.

Eind september 2021 heeft de mobiliteitsraad drie voorstellen van verkeersafwikkelingsplannen besproken om de positieve en negatieve punten van elk voorstel in beeld te brengen.

Op basis van de input van de verschillende participatiemomenten, de mobiliteitsraad, politie, studiebureau Traject, het mobiliteitsplan, het fietsvademecum, de doelstellingen, ambities, randvoorwaarden en andere actoren werd door het lokaal bestuur een voorkeurscenario voor een nieuwe verkeersafwikkeling voor het centrum van De Pinte naar voor geschoven.


Tijdslijn

• 5 maart 2021 – College van burgemeester en schepenen – gunning studieopdracht
• 17 - 26 mei 2021 – Gesprekken bevoorrechte getuigen omtrent de knelpunten stationsomgeving
• 20 mei - 19 juni 2021 – Bevraging knelpunten stationsomgeving via brief bij inwoners betrokken zone en online voor alle inwoners
• 14 juni 2021 – Participatiemoment geïnteresseerde inwoners omtrent de knelpunten om deze beter te kaderen
• 29 september 2021 – Bespreking voor- en nadelen van 3 scenario's door de Mobiliteitsraad
• 30 september 2021 – Analyse en visievorming - rapport door Traject
• 23 december 2021 – College van burgemeester en schepenen - definiëren voorkeurscenario
• 2 februari 2022 – Infomoment inwoners met toelichting voorkeurscenario
• 7 februari - 11 maart 2022 – Bevraging omtrent het behalen van de ambities met het voorkeurscenario
• 14 maart - 15 mei 2022 - Proefopstelling voorkeurscenario
• 16 mei - 20 juni 2022 – Evaluatie voorkeurscenario
• 27 juni 2022 - Gemeenteraad - definitieve beslissing omtrent het verkeersafwikkelingsplan


Voorkeurscenario verkeersafwikkeling

In de Koning Albertlaan, ter hoogte van de Stationsstraat, wordt een knip geplaatst voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor weren we het pendelverkeer van en naar het station uit de Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan. Op deze manier wordt de wijk verkeersluw en kan er meer ruimte gegeven worden aan de zwakke weggebruiker.

Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat doorgetrokken tot aan de Julien Anthierenslaan.  Op die manier wordt de drukte in de Stationsstraat tussen de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan fel verminderd. Met het éénrichtingsverkeer wordt dit knooppunt ter hoogte van de toegang tot het stationsgebouw bovendien overzichtelijker. In de Julien Anthierenslaan wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Stationsstraat naar de rotonde Baron de Gieylaan. Op die manier wordt er een lus gemaakt voor het gemobiliseerde verkeer om het station en de parking van de Julien Anthierenslaan te ontsluiten, zonder conflicten bij het kruisen van de fietsers op de fietssnelweg. Bovendien komt er zo ruimte vrij in de Julien Anthierenslaan om, met een minimale bijkomende verharding, een veilige voetgangersinfrastructuur aan te leggen.

Een derde aanpassing tenslotte is de invoer van eenrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan van het Kerkplein tot aan de rotonde van de Julien Anthierenslaan. Samen met de invoer van eenrichtingsverkeer zal er in de proefopstelling een parkeerverbod komen voor een aantal haakse parkeerplaatsen aan de kant van het gemeentehuis. Met deze aanpassing dijken we het kluwen van gemotoriseerd verkeer in deze centrumstraat in. De straat wordt een heel stuk overzichtelijker en veiliger. Ook de opheffing van een aantal dwarse parkeerplaatsen moet hieraan tegemoet komen. Tegelijk komt er hierdoor ruimte vrij voor terrassen, flaneren langs uitstalramen van winkels, wandelen met de kinderwagen of de rolstoelgebruiker, beleven en ontmoeten. Aan de zijde van het gemeenteplein willen we tussen het gemeenteplein en de rotonde Post een rechte wandelstrook creëren zonder obstakels voor voetgangers.

scenario_2b_finaal_v4-z7k7l1


Proefopstelling en flankerende maatregelen 

Tussen 14 maart 2022 en 16 mei 2022 is de proefopstelling van kracht en zetten we het scenario voor een nieuwe verkeersafwikkeling om in de praktijk. Tijdens deze periode wil het lokaal bestuur de effecten van het voorstel uittesten.

Een proefopstelling geeft aan bewoners en passanten gelegenheid om de gewijzigde verkeersafwikkeling te ervaren. Het bestuur wil daarvan gebruik maken om, samen met alle inwoners, handelaars en scholen, de knelpunten en ongewenste effecten te inventariseren.

Samen met de start van de proefopstelling werden ook volgende wijzigingen ingevoerd:

 • De schoolstraat in de Baron de Gieylaan werd opgeheven
 • Er werd een parkeerverbod ingevoerd op de haakse parkeerplaatsen in de Baron de Gieylaan, tussen het gemeenteplein en tot en met Baron de Gieylaan 34
 • Er werd een parkeerverbod in gevoerd in de Vredestraat op vraag van de politie om de doorstroming te verbeteren
Gedurende de eerste twee weken werd de proefopstelling door de dienst Openbare Infrastructuur van nabij opgevolgd. Er werden aanpassingen gedaan aan de verkeerssignalisatie en wegmarkering waar nodig. Op 24 maart werd de lichtenregeling aan het kruispunt Vredestraat – Polderdreef aangepast met 10 seconden meer groentijd voor de Vredestraat (deze werden van de groentijd in de Polderdreef afgetrokken).

Op korte termijn worden nog bijkomende flankerende maatregelen voorzien:
 • De inrichting van het openbaar domein in de Baron de Gieylaan (terrassen, zitbanken, groenvoorzieningen ...) wordt verder uitgewerkt in samenspraak met de handelaars
 • Het voetpad ter hoogte van de begraafplaats in de Vredestraat wordt verbreed
 • Er wordt een fietsstraat ingevoerd in het begin van de Kasteellaan tot aan Louis Paul Boonpark
 • Er wordt een fietsdoorsteek gemaakt aan het Kerkplein
 • De voetpaden rondom het postkantoor worden heraangelegd, waarbij in samenspraak met de scholen ook gekeken wordt voor de aanleg van kiss-and-ridezones
 • De mogelijkheid voor fietspaden over het Kerkplein wordt bekeken in samenspraak met de mobiliteitsraad
De installatie van nieuwe, 'slimme' verkeerslichten die het verkeer gerichter kunnen aansturen op het kruispunt Vredestraat-Polderdreef staat eveneens op de planning voor deze bestuursperiode.

Tellingen

In de betrokken zone zijn er meerdere tellingen bezig. Dit laat ons toe de huidige en toekomstige verkeersstromen te monitoren. Bij een tiental inwoners werden er Telramen geïnstalleerd om metingen te houden. De data van deze telramen kan je raadplegen via onderstaande knop.

Telraam


Het participatietraject werd gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen
pov-logo-cmyk-3MFvL1

VERNIEUWDE VERKEERSAFWIKKELING
stationsomgeving-foto-2---bewerkt-RJVTU2

afbeelding3-CV6kx1


afbeelding6-LsSCT2
systems/file_download.ashx?pg=11719&ver=70