Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Riolering & Water  /  Riolering

Riolering

Aansluiting op de openbare riolering

Op 9 maart 2009 werd er door de gemeenteraad beslist om alle aanvragen voor het uitvoeren van privérioolaansluitingen (op het openbare net) door te sturen naar FARYS (TMVW). De aanvraag wordt dan door hen verder behandeld, waarbij de aansluiting zal gebeuren door een erkende aannemer in opdracht van FARYS.

Er werd ook een aansluitingsvergoeding (aansluiting op de openbare riolering) vastgelegd van 1060 euro (6 % btw inbegrepen). Uitzondering zijn woningen in (meestal recente) verkavelingen waar al aansluitputjes op privéterrein klaar zitten en woningen in straten waar de gemeente rioleringswerken zal uitvoeren.

Concreet betekent dit dat particulieren niet langer zelf een aansluiting op de openbare riolering mogen uitvoeren, maar dat ze hiervoor doorverwezen worden naar FARYS.

Notule gemeenteraad (besluit): aansluiting riolering

Plaatsing IBA's

Ook voor de plaatsing van IBA's (individuele waterzuiveringsinstallaties) werd er een nieuwe regeling goedgekeurd. Ook hier is de regel dat alles in overleg met FARYS moet gebeuren. De plaatsing van een IBA in het collectief systeem bedraagt eveneens 1 060 euro (btw inbegrepen).

Notule gemeenteraad (besluit): collectieve aanpak IBA's


Inbuizen van grachten

Het reglement inbuizen van grachten stelt onder andere dat het geheel of gedeeltelijk dempen van (baan)grachten of het beschoeien van (baan)grachten met materialen die de infiltratie van water naar de bodem tegenwerken, verboden is.

Verder stelt het reglement dat het overwelven of inbuizen van (baan)grachten beleidsmatig niet toegelaten is en hiervan slechts om strikt technische redenen afgeweken kan worden. Deze werken hebben bijgevolg een voorafgaande en schriftelijke stedenbouwkundige vergunning nodig en zijn onderhevig aan verschillende richtlijnen (vastgelegd in het reglement).

Wanneer de te overwelven baangracht daarenboven een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten gebeuren volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen bij de bevoegde overheid.

Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen op privé-eigendomeinen