Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Riolering & Water  /  Riolering

Riolering

Aansluiting op de openbare riolering

In het kader van het verhogen van de zuiveringsgraad van het afvalwater zijn inwoners van de gemeente verplicht hun woning aan te sluiten op de openbare riolering of op een individueel systeem voor de behandeling van afvalwater IBA (Individuele Behandeling Afvalwater).

In 2009 werd er door de gemeenteraad beslist om alle aanvragen voor het uitvoeren van privérioolaansluitingen (op het openbare net) door te sturen naar FARYS. De aanvraag die u kan doen via deze link: https://www.farys.be/nl/rioolaansluiting, zal dan door hen worden behandeld, waarbij de aansluiting zal gebeuren door een erkende aannemer in opdracht van FARYS.

Op 30 mei 2022 werd door de gemeenteraad een Bijzonder Waterverkoopreglement goedgekeurd. Daarin werd beslist dat:

  1. De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd dient te worden door Farys. De afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1m² kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.
  2. Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes DWA (afvalwater) en RWA (regenwater) voorzien te worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein. De huisaansluitputjes dienen op privaat domein geplaatst te worden. De plaatsing van de huisaansluitputjes buitenshuis gebeurt door Farys. De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt steeds door de burger. Het DWA en RWA huisaansluitputje dienen uitgerust te zijn met een stankslot en uit kunststof (PP) te bestaan.
  3. Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger de TMVW te contacteren.
  4. De realisatie van werken aan de huisaansluiting op vraag van de burger gebeurt aan kostende prijs. In uitzondering hierop gebeurt de aanrekening aan forfaitair tarief voor :

    • de eerste huisaansluiting van eengezinswoningen (met uitzondering van verkavelingen)
    • de eerste huisaansluiting van 'andere dan eengezinswoningen' (met uitzondering van verkavelingen)
Het bovenvermelde forfaitair bedrag voor een eerste huisaansluiting bedraagt 1.400 euro (excl. btw). Vrijstelling wordt verleend bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op initiatief van de gemeente.

Voor meergezinswoningen wordt geen bedrag per wooneenheid bovenop het forfaitaire bedrag aangerekend.

De plaatsing van een IBA door Farys gebeurt aan hetzelfde tarief als een eerste huisaansluiting (1.400 euro excl. btw).

De hierboven vermelde forfaitaire bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index vermeld in het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur van 05 februari 2016”.

Geprefinancierde huisaansluitingen (wachtaansluitingen) worden op het ogenblik van indienstneming verhaald op de burger. Het bedrag voor de indienstneming van geprefinancierde huisaansluitingen bedraagt 1.400 euro (excl. btw).

Indien de burger bij buitendienststelling nalaat het nodige te doen overeenkomstig artikel 3.1.5 van het BWVR van Farys doet Farys zelf het nodige. De kosten die hieraan verbonden zijn worden niet doorgerekend aan de burger.

      5. Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is wel verplicht.

Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht in het geval van een vergunningsaanvraag.


Plaatsing IBA's

Ook voor de plaatsing van IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) werd er een nieuwe regeling goedgekeurd. Ook hier is de regel dat alles in overleg met FARYS moet gebeuren. De plaatsing van een IBA in het collectief systeem bedraagt eveneens 1.400 euro (excl. btw).

Notule gemeenteraad (besluit): collectieve aanpak IBA's


Inbuizen van grachten

Het reglement inbuizen van grachten stelt onder andere dat het geheel of gedeeltelijk dempen van (baan)grachten of het beschoeien van (baan)grachten met materialen die de infiltratie van water naar de bodem tegenwerken, verboden is.

Verder stelt het reglement dat het overwelven of inbuizen van (baan)grachten beleidsmatig niet toegelaten is en hiervan slechts om strikt technische redenen afgeweken kan worden. Deze werken hebben bijgevolg een voorafgaande en schriftelijke stedenbouwkundige vergunning nodig en zijn onderhevig aan verschillende richtlijnen (vastgelegd in het reglement).

Wanneer de te overwelven baangracht daarenboven een geklasseerde waterloop is, zal de aanvraag moeten gebeuren volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen bij de bevoegde overheid.

Subsidie voor de aanleg van gescheiden rioleringen op privé-eigendomeinen

Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten op volgende dagen
2024-01-01 - Nieuwjaar
2024-04-01 - paasmaandag
2024-05-01 - Dag van de Arbeid
2024-05-09 - Hemelvaartsdag
2024-05-10 - brugdag
2024-05-20 - pinkstermaandag
2024-06-18 - personeelssportdag
2024-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2024-07-21 - Nationale Feestdag
2024-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2024-08-16 - brugdag
2024-11-01 - Allerheiligen
2024-11-02 - Allerzielen
2024-11-11 - Wapenstilstand
2024-12-25 - Kerstmis
2024-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk gesloten op volgende dagenSpeciale openingsuren