Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Infrastructuur

Infrastructuur

 Het decreet "lokaal cultuurbeleid" betekende een nieuwe start voor het beheer van de zalen en lokalen voor cultureel gebruik. Meteen verscheen nog een nieuwe speler op het culturele veld: het beheersorgaan socioculturele infrastructuur of BeSoC. Op 22 september 2003 werden de statuten in de gemeenteraad goedgekeurd, op 6 november 2003 vond de eerste algemene vergadering plaats, met aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter en tijdens de gemeenteraad van 17 november 2003 werden de leden van het beheersorgaan aangesteld.
Doelstellingen
Het BeSoC heeft in het algemeen tot doel het gemeentebestuur bij te staan in het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die ter beschikking staat voor cultureel gebruik. Daarbij heeft het BeSoC de volgende opdrachten:
  • het beheer van de gemeentelijke socioculturele infrastructuur;
  • de bevoegdheid om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over alle aangelegenheden betreffende het beheer en de algemene werking van het gemeenschapscentrum (reglementering, verhuring, tarifering, toezicht, materiaal, aanpassingswerken, bouwplannen, staat en gebruik van de infrastructuur);
  • advisering aan het gemeentebestuur inzake programmering;
  • het beheersorgaan is nauw verbonden met de opdrachten van het gemeenschapscentrum met betrekking tot cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie;
  • het opstellen en aanpassen van een reglement voor het gebruik van de culturele infrastructuur;
  • het beheersorgaan onderschrijft de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan inzake beheer van socioculturele accommodatie;
  • het beheersorgaan staat het gemeentebestuur bij in de uitbouw, advisering en het beheer van het uitleenmateriaal.
Van advies gediend
Niettegenstaande dat het gemeentebestuur het beslissingsrecht behoudt, heeft het beheersorgaan een belangrijke stem. Ze heeft informatie-, advies- en inspraakrecht over infrastructuur, investeringen inzake infrastructuur, aanwerving van personeel, aankopen van materiaal, toezicht, programmering, aanpassingswerken, concessiecontracten, prijsbeleid, reglementering, enzovoort.
Wat de adviesfunctie betreft, is er een essentieel verschil met de cultuurraad. De cultuurraad heeft een algemene adviesbevoegdheid over uitbouw en werking van de infrastructuur binnen het geheel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het beheersorgaan adviseert over de concrete uitvoering van het beleid en over de praktische beheersaangelegenheden van de infrastructuur.

Samenstelling

Het beheersorgaan is als volgt samengesteld:
  • vijf afgevaardigden van de politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad;
  • vijf vertegenwoordigers van de gebruikers, aangeduid door de volgende adviesraden: drie leden van de cultuurraad, en lid van de jeugdraad en n lid van de seniorenraad;
  • minimum twee en maximum vijf deskundigen die worden aangeduid door het beheersorgaan.
 De verslagen van het BeSoC vindt u in de e-bibliotheek.

Andere documenten