Verzekeringen

Verzekering voor alle verenigingen aangesloten bij de cultuurraad  
Socioculturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad kunnen op een voordelige manier hun aansprakelijkheid als organisator van een activiteit laten verzekeren door in te tekenen op de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van de GRC.
 
Op die manier is de aansprakelijkheid van de vereniging, haar organen en vrijwillige medewerkers bij de organisatie van een activiteit verzekerd.
 
Indien door een fout van de organisator een derde schade zou lijden, dan zal deze verzekering die schade vergoeden.
 
Om als vereniging in te tekenen op deze verzekering, dient men een formulier af te geven aan Marleen Cornelis (cultuurdienst, OCP) met volgende gegevens:
 • Naam organiserende vereniging
 • Naam en adres verantwoordelijke
 • Datum, omschrijving en plaats van de activiteit
 • Aantal verwachte personen op de activiteit
Ethias stuurt de bevestiging van aansluiting en de factuur rechtstreeks naar de verantwoordelijke.
Dit formulier dient ten laatste een week op voorhand aan de cultuurdienst bezorgd te worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de cultuurdienst, Marleen Cornelis, OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 41, e-mail: culturele.dienst@depinte.be.
 
 
Gratis verzekering voor vrijwilligers
 
Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers. De brochure 'goed verzekerd' bevat praktische en duidelijke informatie over verzekeringen.
 
Sinds 1 juli 2007 biedt Provincie Oost-Vlaanderen een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Dit kan dankzij de middelen die de Nationale Loterij hiervoor vrijmaakte. Hiermee worden vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekerd. De aangeboden verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswet komen hiervoor in aanmerking.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe verzekeren?

Stap 1 - Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie
 • Een vrijwilligersorganisatie die gebruik wil maken van de verzekering, vraagt eerst een erkenning aan. U kunt dit rechtstreeks doen bij de gemeente.
 • U doet de aanvraag met het formulier ter beschikking gesteld door de provincie of via de gemeente. Extra formulieren kunt u aanvragen bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk én bij de gemeente. U kunt het formulier hier downloaden.
 • Op het aanvraagformulier duidt u ook aan hoeveel vrijwilligersdagen u aanvraagt: 20, 40, 60, 80 of 100 vrijwilligersdagen. Het maximaal aantal te verzekeren vrijwilligersdagen is 100 per organisatie. Vraag niet meer dagen aan dan nodig. Zo krijgen andere organisaties ook de kans om van deze verzekering te genieten.
 • Het aanvraagformulier brengt u binnen op de cultuurdienst.
 • Op basis van de gegevens van het aanvraagformulier beslist de provincie of uw organisatie al dan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering.
 • De organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de te verzekeren activiteit bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven.
 • Wees op tijd! Hou er rekening mee dat er tussen het tijdstip van uw aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van de provincie wordt meegedeeld zes weken kunnen liggen.
Stap 2 - Aangifte activiteiten
 • Ingeval van erkenning kan de organisatie haar activiteiten doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract heeft afgesloten. U geeft de activiteiten aan via de formulieren die u van de provincie ontving of het aangifteformulier activiteiten.
 • Bij het melden van de te verzekeren activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij, dient telkens melding gemaakt te worden van het erkenningsnummer en het aantal vrijwilligersdagen dat men wenst op te nemen.
 • De aangifte van de activiteit dient ten minste drie werkdagen voor de start van de activiteit te gebeuren.
 • De verzekeringsmaatschappij bezorgt u onmiddelijk een bevestiging van ontvangst en laat u tijdig weten indien de activiteit niet wordt aanvaard. Bij aanvaarding sturen wij u eveneens een afzonderlijke bevestiging van dekking. In het geval u dit via het papieren formulier doet, sturen wij u een antwoord per kerende.
 • Een organisatie mag haar toegekend aantal vrijwilligersdagen niet overschrijden zonder bijkomende uitdrukkelijke toestemming van de provincie. Het aantal vrijwilligersdagen geldt per kalenderjaar. Niet gebruikte vrijwilligersdagen kunt u niet overdragen naar een volgend kalenderjaar.
 • De aangifte van een schadegeval gebeurt via de website van de verzekeringsmaatschappij of via een daardoor bestemd formulier rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Indien de activiteit om één of andere reden niet kan doorgaan, kan u deze dagen recupereren op voorwaarde dat u ons hiervan één werkdag op voorhand op de hoogte brengt.
Contact
Lokaal Loket Vrijwilligerswerk
Dienst Cultuur
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 50
fax 09 280 98 49
e-mail: cultuurbeleid@depinte.be