Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Cultuur  /  Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekering voor alle verenigingen aangesloten bij de cultuurraad

Socioculturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad kunnen op een voordelige manier hun aansprakelijkheid als organisator van een activiteit laten verzekeren door in te tekenen op de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van de GRC.
Op die manier is de aansprakelijkheid van de vereniging, haar organen en vrijwillige medewerkers bij de organisatie van een activiteit verzekerd.
Indien door een fout van de organisator een derde schade zou lijden, dan zal deze verzekering die schade vergoeden.
Om als vereniging in te tekenen op deze verzekering, dient men een formulier af te geven aan de cultuurdienst in het OCP met volgende gegevens:
  • Naam organiserende vereniging
  • Naam en adres verantwoordelijke
  • Datum, omschrijving en plaats van de activiteit
  • Aantal verwachte personen op de activiteit
Ethias stuurt de bevestiging van aansluiting en de factuur rechtstreeks naar de verantwoordelijke.
Dit formulier dient ten laatste een week op voorhand aan de cultuurdienst bezorgd te worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de cultuurdienst in het OCP, Polderbos 20, tel. 09 280 98 40, e-mail: cultuur@depinte.be.

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Wat? 
Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. Om waardering uit te drukken voor dat vrijwillig engagement, zorgt de Vlaamse Overheid voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Heel wat feitelijke verenigingen, startende vzw's en vzw's zonder personeel kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren

Wie kan de verzekering gebruiken?
De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven, of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen, en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:
  • een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub, ...
  • een vzw die net opgestart is: tijdens de oprichting van de vzw en het eerste jaar van je werking kan je gebruik maken van de gratis verzekering. Zo heb je tijd om zelf een goede polis af te sluiten. Je krijgt daarvoor tips op www.vrijwilligersverzekeren.be
  • een vzw of stichting zonder betaald personeel
  • een lokale afdeling van een koepelorganisatie kan gebruik maken van de verzekering voor extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht.
Voor wat zijn vrijwilligers verzekerd?
De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Lees wel de uitsluitingen na in de polis: gevechtssporten, zware verbouwingen, ... zijn bijvoorbeeld niet gedekt.

Hoe aanvragen?
Via het digitale loket kan je voor jouw vereniging een erkenningsnummer aanvragen. Na ontvangst van een erkenningsnummer kan je via datzelfde loket de vrijwilligers van jouw activiteit laten verzekeren.

Meer info:
www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering
Contact
Lokaal Loket Vrijwilligerswerk
Dienst Cultuur
Polderbos 20, 9840 De Pinte
tel. 09 280 98 50


logo Cultuurdienst De Pinte
Dienst Cultuur
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Polderbos 20
9840 De Pinte