Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu  /  Milieuvergunning - omgevingsvergunning

Milieuvergunning - omgevingsvergunning

Milieuvergunning wordt omgevingsvergunning 

Inrichtingen die hinderlijk kunnen zijn voor mens en leefmilieu, dien je aan te vragen. Zowel industriële inrichtingen, ambachten als inrichtingen van huishoudelijke aard (mazouttank, bronbemaling voor werken ...) kunnen hieronder vallen.

Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning integraal de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Nieuw is dat vanaf 1 januari 2018 de omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van onbepaalde duur is.


Indeling op basis van hinderlijkheid

Chemiereus, veeteeltbedrijf, dancing, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

Klasse 3: 
Deze minst hinderlijke inrichtingen moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.
Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.

De impact van de aanvraag op de omgeving bepaalt dus bij welke overheid u uw vergunning aanvraagt. Dit kunt u ook  nagaan via het Omgevingsloket

Een handige tool om te vinden tot welke klasse uw inrichting of activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer.

Deze lijst wordt voortdurend aangevuld.
Het is echter mogelijk dat u uw activiteit hier niet terugvindt.
Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kan u nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

Meerdere inrichtingen of activiteiten

In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen.
Bijvoorbeeld: Als u zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt uw volledige bedrijf onder de  klasse 2 en moet u dus voor al uw activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse of Provinciale gesloten lijst.

Stedenbouwkundig én milieu

Heeft uw dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Dan dient u één gemengde aanvraag in. 


Hoe een omgevingsvergunning voor exploitatie aanvragen?

Heeft uw aanvraag betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2?
Dan bent u verplicht om het dossier digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Verplicht, maar de digitale weg brengt u wel vlotjes tot bij de relevante rubrieken voor uw aanvraag.

Meldingsplichtige inrichtingen (klasse 3) mogen de aanvraag ook digitaal indienen, maar dit is niet verplicht. Indien de dossiers analoog worden ingediend, worden deze digitaal ingevoerd door de dienst. Hiervoor wordt een extra belasting gerekend van 50 euro. De verder opvolging gebeurt digitaal.

Het volledige belastingreglement vindt u hier

Zorg ervoor dat u volgende documenten en gegevens bij de hand hebt:
  • Een omschrijving van het voorwerp van de aanvraag of de verandering eraan
  • De indelingsrubrieken (rubrieknummer en omschrijving activiteit)
  • Inplantingsplan met aanduiding van de indelingsrubrieken
  • Een omschrijving van de hinderaspecten (geluid, emissies naar bodem en grondwater …)
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een token. 

Dien uw aanvraag in via omgevingsloket.be

Met vragen kunt u steeds terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis of via milieudienst@depinte.be en 09 280 80 24.

 


Bijkomende informatie

 Milieudienst De Pinte
 Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
 tel. 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be