Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Mobiliteit  /  Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan

De Pinte Onderweg, een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente

Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan voor De Pinte goedgekeurd.

U kunt het nieuwe mobiliteitsplan hier downloaden. Elke inwoner van De Pinte kreeg ook een beknopt overzicht met de belangrijkste maatregelen in de brievenbus (klik hier voor deze flyer).

Zoals u heeft kunnen volgen via de gemeentelijke kanalen heeft dit plan een lange weg afgelegd op vlak van participatie en inspraak. Vele suggesties, ervaringen en bekommernissen van bewoners, bedrijven en bezoekers dienden als input voor de mobiliteitsdeskundigen. Zo kon het bestuur duurzame, realistische en kwaliteitsvolle keuzes maken.

We willen iedereen graag van harte bedanken! Samen gaan we nu voor een vlottere, veiligere en duurzamere mobiliteit.

 
affiche mobiliteit
Deze affiche werd doorheen het volledige participatietraject gebruikt om input te vragen aan inwoners.
 

Openbaar onderzoek en infovergadering ontwerp Mobiliteitsplan

De gemeenteraad keurde op 21 december 2017 het ontwerp van de beleidsnota van het mobiliteitsplan goed.

Van maandag 8 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018 kon het plan geraadpleegd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Milieu van de gemeente en konden bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden.

Alle bezwaren en opmerkingen werden na het openbaar onderzoek verzameld en voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.


Klik hier voor het ontwerp Mobiliteitsplan
 
Kaartmateriaal:

Infovergadering
Op donderdag 11 januari 2018 werd over dit ontwerp een infovergadering gehouden in het OCP.
 
 

De Pinte Onderweg: het inspraak- en communicatietraject

Fase 1 inspraak- en communicatietraject
De gemeente De Pinte is begin 2015 gestart met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan. Tot 31 oktober 2015 kon u uw mening geven over de mobiliteit in de gemeente. We ontvingen meer dan 620 reacties, waarvoor dank!

centrum De Pinte

De gemeente verwerkte alle binnengekomen ideeën en suggesties. De deskundigen gingen met deze belangrijke en waardevolle informatie verder aan de slag.
 
Fase 2
Op woensdag 30 november 2016 vond de inspraakavond mobiliteit plaats. Na een algemene intro door het studiebureau konden geïnteresseerde inwoners deelnemen aan gesprekstafels over vijf thema's, namelijk:
• Naar een aangenaam dorpscentrum
• Naar een efficiënt en goed toegankelijk station
• Naar een duurzaam Parkbos
• Naar een gedifferentieerd snelheidsbeleid
• Naar veilige en verkeersluwe fietsroutes
Omtrent deze thema's werden er knelpunten geformuleerd en denkpistes voor oplossingen. De meer dan 100 aanwezigen gaven hieromtrent hun voorkeuren, suggesties en bekommernissen.

92 reacties op de voorgestelde denkpistes voor het mobiliteitsplan

Tot 15 januari 2017 kon iedereen zijn/haar opmerkingen of bekommernissen geven via www.depinteonderweg.be op de voorstellen van de mobiliteitsdeskundigen. We kregen 92 reacties binnen. De gemeente en deskundigen verwerken deze momenteel.

In januari en februari 2017 worden de denkpistes ook besproken met de gemeentelijke adviesraden en de scholen. Daarnaast worden de voorstellen ook besproken in een overleg met de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (bestaande uit De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie en collegeleden).

 
Fase 3
Het voorontwerp van het mobiliteitsplan werd voorgelegd aan de gemeenteraad op 21 december 2017. Na de voorlopige goedkeuring van het plan door de gemeenteraad volgt er een openbaar onderzoek. Pas daarna is het plan definitief.

affiche Denk meeWaarom een nieuw Mobiliteitsplan?
Het vorige Mobiliteitsplan van de gemeente De Pinte dateert van 2006 en de opmaak zelfs al van 2003. Intussen is er veel veranderd in De Pinte en de omliggende gemeenten en steden. Er zijn meer inwoners, meer woningen en meer activiteiten. De druk op het verkeer neemt toe. Er zijn in De Pinte ook snelheidszones ingevoerd, snelheidsremmers geplaatst en de parkeerdruk stijgt hier en daar. Dit vraagt om een actualisering van het Mobiliteitsplan.

Hoe verloopt de opmaak van dit Mobiliteitsplan?
De opmaak van dit Mobiliteitsplan kent drie fasen.
1. Tijdens de eerste fase (najaar 2015) brengt de gemeente samen met mobiliteitsdeskundigen in kaart hoe de huidige mobiliteit verloopt en welke knelpunten er zijn. Daarbij houden ze ook rekening met de mening en suggesties van inwoners en bezoekers. Uw input is hierbij van belang.
2. Tijdens de tweede fase (najaar 2016 - 2017) bekijkt de gemeente welke mogelijke oplossingen er zijn en wat de voor- en nadelen zijn van elke oplossing. Ook tijdens deze fase kunt u uw mening over deze oplossingen geven.
3. Na fase 2 werken de gemeente en de deskundigen de gekozen oplossingen verder uit. Dit leidt tot het uiteindelijke finale Mobiliteitsplan.

Mobiliteitsplan 2006
Het mobiliteitsplan voor de gemeente De Pinte, zoals u het hieronder vindt, werd goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie op 20 maart 2006.