Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeenteraad / OCMW-raad  /  Agenda

Agenda

Data zittingen gemeenteraad

  Voor de eerste helft van 2024:
  • 5 februari
  • 25 maart
  • 13 mei
  • 27 mei
  • 24 juni

  Agenda's en verslagen gemeenteraad

  De agenda voor de gemeenteraad vindt u bij Nieuws (op de startpagina van deze website).

  Wenst u de agenda van de gemeenteraad elektronisch te ontvangen?
  Abonneer u gratis op de nieuwsbrief Agenda gemeenteraad. De agenda wordt verzonden van zodra deze openbaar gemaakt mag worden.
  De verslagen van de gemeenteraad vindt u in de e-Bibliotheek.


  Vragen en verzoeken voor de gemeenteraad


  Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat u zelf een verzoek kunt richten aan de gemeente om een agendapunt op de gemeenteraad te behandelen.
  Uw vragen dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

  Verzoekschriften aan de organen van de gemeente
  Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

  Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

  De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

  De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

  De gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

  Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld.

  Bron: Decreet over het lokaal, TITEL VI Participatie van de burger, HOOFDSTUK II Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur

  Vragenronde
  (voorafgaand aan de behandeling van de agenda van de gemeenteraad)
  Om de inwoners van de gemeente sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid, wordt hen de mogelijkheid gegeven rechtstreeks een vraag te stellen aan een of meerdere leden van de gemeenteraad. De vragenronde maakt geen deel uit van de gemeenteraad.

  De vragenronde vindt plaats een half uur voor het aanvangsuur van de openbare zitting van de gemeenteraad. Indien tegen het aanvangsuur van de gemeenteraad niet alle vragen behandeld zouden zijn, worden de resterende vragen bij voorrang behandeld tijdens de vragenronde die voorafgaat aan de volgende gemeenteraadszitting.

  De voorzitter van de gemeenteraad treedt op als voorzitter van de vragenronde.

  De vraagsteller dient op de datum van de gemeenteraad ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente en dient aanwezig te zijn.

  De duidelijk en zo bondig mogelijk geformuleerde vraag dient schriftelijk tegen ontvangstbewijs dan wel per e-mail te worden bezorgd aan de algemeen directeur ten minste vijf kalenderdagen voor de zitting, de dag van de gemeenteraad niet meegerekend.

  De vraagsteller vermeldt zijn identiteit en adres en vermeldt aan wie de vraag gericht is: een raadslid, een fractie, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Hierna de geadresseerde genoemd.

  Per zitting kan elke inwoner maximum twee vragen indienen.

  De vraagsteller geeft voorlezing van zijn ingediende vraag, eventueel met een beperkte verduidelijking.
  De spreektijd per vraag wordt in ieder geval beperkt tot één minuut.

  Na de vraag verleent de voorzitter het woord aan de geadresseerde aan wie de vraag gericht werd.
  Het mondeling antwoord zal kort en bondig zijn.

  De bepalingen voor de vragenronde werden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.