Openbare onderzoeken

Opgelet! Wanneer u een openbaar onderzoek wenst in te kijken, dient u hiervoor een afspraak te maken via stedenbouw@depinte.be of op het telefoonnummer 09 280 80 22. Deze afspraken zullen plaatsvinden in de voormiddag. Inhoudelijke vragen over het openbaar onderzoek of het dossier kunnen eveneens gesteld worden via stedenbouw@depinte.be of op het telefoonnummer 09 280 80 22.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het publiek loket op het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte. 
 
Al ingediende bezwaarschriften blijven geldig en moeten dus niet opnieuw ingediend worden.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020032856   -   OV/2020/00057
De heer Dejonghe en mevrouw Aelbrecht hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Baron de Gieylaan 53 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceelnummers 714F5 en 714E5.

Het betreft een aanvraag tot: aanpassen van een meergezinswoning met 2 woonentiteiten en kantoor naar drie woonentiteiten waarbij wordt afgeweken van het RUP Centrumbocht voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen

Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 tot en met 07/07/2020
 
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 07/07 /2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020035674   -   OV/2020/00055
De heer Maelfait en mevrouw Vanmarsnille hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Molenstraat 34 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 474L.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van de woning + aanbouw fietsen- en tuinberging waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van de aanbouw (in de bouwvrije zijstrook tot op de perceelsgrens in plaats van verplicht ingewerkt in het hoofdgebouw)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 tot en met 07/07/2020
 
Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 07/07 /2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020031212   -   OV/2020/00047
De heer Impe Nathan heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Louis Paul Boonpark 9 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 220K5.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een tuinberging met overkapping + regularisatie verhardingen waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de grootte van de constructies (55m² in plaats van maximum 40m²) en de materialen (zwarte sandwichpanelen in plaats van de zelfde materialen als het hoofdgebouw)
 
Het openbaar onderzoek loopt van 08/06/2020 tot en met 07/07/2020.
 

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 07/07 /2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020041144   -   OV/2020/00063
Mevrouw Vangansbeke Sofie heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Moerkensheide 69 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 441E3.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een tuinhuis waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van het tuinhuis (binnen 4m van de uitbreidingszone in plaats van 4m achter de uitbreidingszone)

Het openbaar onderzoek loopt van 04/06/2020 tot en met 03/07/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 03/07 /2020.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2020033989  -   OV/2020/00051
De heer Mulier en mevrouw Deschagt hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Borluutlaan 13 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 201B3.

Het betreft een aanvraag tot: uitbreiden van een halfopen woning waarbij wordt afgeweken van het RUP Centrumbocht voor wat betreft de afwerking van de gevel (de uitbouw wordt wit geschilderd in plaats van licht bruie niet geschilderde paramentsteen)

Het openbaar onderzoek loopt van 04/06/2020 tot en met 03/07/2020.

Binnen deze periode kan u, op afspraak, het dossier komen inkijken. Op het publieke loket van het omgevingsloket kan u eveneens beperkte informatie bekijken.
 
Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of per aangetekende brief verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen tot en met 03/07 /2020.
 
 

 
Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 

Raadplegen van de dossiers

 
De dossiers kunnen voortaan geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket van Vlaanderen (via de zoekfunctie geeft u het adres, de aanvrager, de projectnaam of het projectnummer van de aanvraag in).
 
voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

 
Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
 
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte)
  • tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening
  • digitaal via het omgevingsloket
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 22.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)