Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

de heer Feys - mevrouw Cluyse hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Polderdreef 135 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44079, sectie B, perceel 59E.

Het betreft een aanvraag tot: oprichten van een bijgebouw + aanleggen van verhardingen waarbij wordt afgeweken van het RUP Functionele Cluster voor wat betreft de oppervlakte van het bijgebouw (40m² in plaats van maximum 25m²)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 11 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

De heer Waem Jeroen heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Elsboslaan 37 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 99R3.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van voorzetrolluiken waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften (rolluiken niet toegelaten)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 11 oktober 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

de heer Bogaert heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Bommelhoek 47 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 141C4.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een afsluiting waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van de afsluiting (op 1,5m van de perceelsgrens (op eigen domein) in plaats van op de perceelsgrens)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 28 september 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

De heer Dhondt en mevrouw Van Giel hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Grote Steenweg 86A (lot 4) te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44079, sectie A, perceel 90C (deel van).

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een halfopen eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting  van het 1e verdiep (de uitsprongen (0,70cm) komen in de bouwvrije zijstrook)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 20 september 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

De heer Van Doorselaere heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Koning Boudewijnlaan 21 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceels 167C, 167D.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de BPA-voorschriften voor wat betreft de inplanting (het hoofdgebouw valt buiten de bouwzone en het bijgebouw loopt gelijk met de voorbouwlijn in plaats van minimum 8m achteruit-

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 20 september 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

De heer Dhaenens Guido heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Pont-noord 47 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44047, sectie A, perceel 472M3.

Het betreft een aanvraag tot: slopen van gebouwen + bouwen van een meergezinswoning (3 units) waarbij  wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de kroonlijsthoogte aan de achterzijde van het gebouw (6,6m hoog in plaats van maximum 6,4m hoog)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 20 september 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

De heer Van Acker Gine namens Speybroeck heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Bosstraat 1 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie C, perceel 259C.

Het betreft een aanvraag tot: slopen van een woning, rooien van een boom en verkavelen van een grond in 5 loten

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 20 september 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

De heer Lievens Jan namens DURABRIK heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Lusthof 2A, 2B, 4A en 4B te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie A, perceel 141L3.

Het betreft een aanvraag tot: regularisatie van de tuinbergingen en carport waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting van een tuinberging (gedeeltelijk naast het hoofdgebouw in plaats van achter het hoofdgebouw), de inplanting van de carport (0,75m buiten de zone voor parkeervoorzieningen) en de inplanting van de parking voor bezoekers (in de zone voor tuinen)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 14 september 2019. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu; via het omgevingsloket.Raadplegen van de dossiers

 
De dossiers kunnen voortaan geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket van Vlaanderen (via de zoekfunctie geeft u het adres, de aanvrager, de projectnaam of het projectnummer van de aanvraag in).
 
voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

 
Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
 
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte)
  • tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening
  • digitaal via het omgevingsloket
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 22.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)