Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

nv Durabrik Bouwbedrijven, Landegemstraat 10, 9031 Gent heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lusthof 7, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 141f3.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (volledig plat in plaats van maximum 1/3 van de totale dakoppervlakte) en de kroonlijksthoogte van het bijgebouw (3,10m in plaats van maximum 3m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 18 februari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot wijziging van der verkaveling

Dhr. Speybroeck Stefaan, Eedstraat 24, 9810 Nazareht heeft een aanvraag tot wijziging van de verkaveling ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grote steenweg 9a & 9b, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie A, nummers 201a2 & 201b2.

Het betreft een aanvraag tot wijziging van een verkaveling, die strekt tot: wijzigen lot 2 en 3

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 18 februari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Spoorweglaan 19, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummers 443b en 442k

Het betreft een aanvraag tot: slopen bestaand gebouw + bouwen van 21 sociale huurwoningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking (20 studio's en 1 appartement) waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de kroonlijsthoogte (7m in plats van 6,4m) en de minimale netto bewoonbare vloeroppervlakte per wooneenheid)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 18 februari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

nv Durabrik Bouwbedrijven, Landegemstraat 10, 9031 Gent heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bommelhoek 15 (lot 12), 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 141N.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de gevelbreedte (6m in plaats van minimum 7m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 15 februari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Degraeuwe Jeroen en mevr. Van Bouchaute Kaat, De Pintelaan 240, 9000 Gent hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres H.Consciencelaan 28, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummers 195T3 & 195R2.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning + slopen bestaande garage waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (meer dan  1/3 van de totale dakoppervlakte is plat)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 15 februari 2018.
 
 

Bekendmaking openbaar onderzoek ruilverkaveling van landeigendommen 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 70, 2e alinea, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse gewest, een onderzoek wordt ingesteld in verband met de plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken, opgemaakt door het Ruilverkavelingscomité Schelde-Leie overeenkomstig de voorschriften van artikel 70 van voormelde wet.

Bovenvermelde stukken werden op het gemeentehuis neergelegd waar, gedurende een termijn van vijftien dagen, ieder belanghebbende er inzage kan van nemen.

De bezwaren kunnen schriftelijk worden gestuurd aan het Schepencollege, gedurende de duur van het onderzoek (van 15 januari 2018  tot en met 29 januari 2018).

 

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Parkbos

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 mei 1870, houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte, brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis dat in opdracht van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Parkbos‘, deelgebieden boskern Scheldevelde, portaal Den Beer en bufferstrook E17. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van 66 innemingen vermeld op het onteigeningsplan en gelegen in De Pinte 1e  en 2e afdeling verspreid over het grondgebied van de gemeente.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 februari 2018  tot en met 15 februari 2018 liggen de volgende documenten ter inzage:
-     het onteigeningsplan, omvattende een uittreksel uit het kadastraal plan en een tabel der innemingen opgesteld op basis van de kadastrale bescheiden (plan; lijst 1; lijst 2);
-     het ministerieel besluit van 21 december 2016  tot instelling van een openbaar onderzoek in het kader van de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Gent in het kader van het project’ Parkbos’, deelgebieden boskern Scheldevelde, portaal Den Beer en bufferstrook E17.
-     het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
-     het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan " afbakening grootstedelijk gebied Gent – Deelproject 6 C Parkbos
-     het Uitgebreid bosbeheerplan Hooglatem - Grand Noble

Gedurende deze periode kan het dossier worden ingekeken :
-  op het gemeentehuis van De Pinte, Koning Albert I-laan 1, 9840 De Pinte tijdens de openingsuren.
-  op de website van Parkbos (www.parkbos.be)

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:
- door uw bezwaarschrift  te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, gemeentehuis van De Pinte, Koning Albert I-laan 1, 9840 De Pinte;
- door uw bezwaarschrift af te geven, tegen ontvangstbewijs, op de plaats waar de plannen ter inzage liggen.
 
 

Bekendmaking openbaar onderzoek Mobiliteitsplan De Pinte

Vanaf maandag 8 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018 kan het plan geraadpleegd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Milieu van de gemeente en via de link hierna. Binnen deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden in het gemeentehuis, gericht aan: Het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.
 
Meer info
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. De Geest Brecht en mevr. Cauwe Nathalie, Kastanjestraat 13, 9840 De Pinte, hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Geetschuren 13, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummers 588Z.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: plaatsen van een tuinhuis van 22m² + regularisatie van de bestaande tuinhuis waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting (bestaande constructie staat dichter dan 5m van de achtergevel en beide constructies staat op 0,40cm van de perceelsgrens in plaats van minimum 2m) en de materialen (hout in plaats van dezelfde materialen als het hoofdgebouw)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 27 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Stubbe Brecht en mevr. Roelens Wina, Florastraat 16, 9840 De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Florastraat 16, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 37N2

Het betreft een aanvraag tot: herbouwen van een garage/tuinhuis bij een ééngezinswoning in agrarisch gebied waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de oppervlakte (57,6m² in plaats van maximum 40m²) en de nokhoogte (4,92m in plaats van 4,50m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 27 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

bvba JERIM, Molenstraat 16, 9840 De Pinte, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Veldstraat 42, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie A, nummers 352K2 en 352H2.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een woning tot 2 appartementen + bouwen van een bijkomend appartement waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de bouwdiepte (23,5m in plaats van maximum 20m), de uitvoering van de daken (meer dan 1/3 van de totale dakoppervlakte is plat) en de kroonlijsthoogte van de verbouwing (5,93m in plaats van maximum 3m bij een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 2m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 27 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Poelman Olivier, Jubileumlaan 3, 9840 De Pinte heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Jubileumlaan 3, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummer 131N.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: wijzigen van de dakverdieping: van zolderruimte naar slaapkamerruimte waarbij afgeweken wordt van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de nokhoogte (3,09m en 2,84m in plaats van 3,25m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 27 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Declercq Felix en mevr. Vanderriest Isabel, Aan de Bocht 16, 9840 De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Aan de Bocht 16, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 455K2

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een fietsenberging van 12m² waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de nokhoogte op de perceelsgrens (2,55m in plaats van maximum 2m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 27 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. De Rese Lieven en mevr. L'Ecluse An, Baron de Gieylaan 111, 9840 De Pinte hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baron de Gieylaan 111, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 193H4.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op de laterale perceelsgrens waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de uitvoering van het dak (meer dan 1/3 van de totale dakoppervlakte is plat)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 21 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Scheir Pieter-Jan en mevr. Eeckhaut Stephanie, Kleinvleeshuissteeg 24 bus 301, 9000 Gent hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Klossestraat 23, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 356T

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een open ééngezinswoning in boskerngebied

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 18 januari 2018.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Van Bignoot Christiaan en mevr. Vercauteren Nele, Hageland 17 te 9840 De Pinte, hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hageland 17, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummer 326C.

Het betreft een aanvraag waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot: bouwen van een paardenstal met aanhorigheden waarbij wordt afgeweken van het RUP Functionele Cluster voor wat betreft de totale aangevraagde oppervlakte van de gebouwen (65m² paardenstal + 20m² mestvaalt)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 18 januari 2018.
 
 

Bekendmaking RUP Centrumbocht

Op 27 november 2017 stelde de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrumbocht' voorlopig vast.

Naar aanleiding van deze goedkeuring wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij men het dossier kan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen.

Vanaf 8 december 2017 tot en met 6 februari 2018 ligt het dossier ter inzage op het gemeentehuis van De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte – dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw – lokaal 12 (openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur, woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur en op maandagavond van 17.00 tot 19.30 uur) of op deze pagina.

Opmerkingen en bezwaren dienen voor het einde van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden worden aan:
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), p.a. gemeentehuis De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
OF
Tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het gemeentehuis, bij de dienst Ruimtelijke ordening - Stedenbouw.
 
Op donderdag 14 december 2017 en dinsdag 19 december zal een infovergadering plaatsvinden waarbij het RUP zal worden toegelicht. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden in het OCP, Polderbos 20, De Pinte, telkens om 20 uur. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via stedenbouw@depinte.be of 09 280 80 20.
 
 

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)