Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019152617   -   OV/2019/00223
mevrouw Choueiri Katrien heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Grote Steenweg 64 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44017, sectie A, perceel 88T2.

Het betreft een aanvraag tot: verbouwen van een rijwoning waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de kroonlijsthoogte (6,61m in plaats van maximum 6,4m) en de bouwdiepte op het gelijkvloers (luifel en muurtje komen buiten de 20m bouwzone)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 15 februari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019153714   -   OV/2019/00217
Mevrouw Debaets Sarah heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Breughellaan 33 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 445E3.

Het betreft een aanvraag tot: plaatsen van een dakkapel, aanleggen van een oprit, wijzigen van een garagepoort naar een raam en plaatsen van een carport waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften (verdere bebouwing, naast een alleenstaande garage, kan op de percelen niet toegestaan worden)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 12 februari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019147906   -   OV/2019/00211
Agentschap voor natuur en bos heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen te Scheldevelde, De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 277K, 277L, 285A, 286A, 287A, 288S, 289E, 290T, 293_, 294_, 295_, 296_, 297_, 298_, 302A.

Het betreft een aanvraag tot: aanleggen speelbos Scheldevelde

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 4 februari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019140416   -   OV/2019/00220
Dominique Bouw heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Stijn Streuvelslaan zn te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 23A.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van twee halfopen woningen waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting (koppelwoning deels in de bouwvrije zijstrook in plaats van een alleenstaande woning binnen de bouwzone) en van de gemeentelijke voorschriften voor wat betreft de afstand tot de achterste perceelsgrens (gedeeltelijk op 6,89m in plaats van minimum 8m)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 4 februari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019155910   -   OV/2019/00222
De heer de Hemptinne Raoul heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van De
Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein aan de Weldendreef met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 44079, sectie B, perceel 292A, 297B
 
Het betreft een aanvraag tot: Vegetatiewijziging

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/12/2019 tot en met 22/01/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket of op de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 22 januari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.
 

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_20191121388   -   OV/2019/00207
De heer Maes Dirk heeft een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres Baron de Gieylaan 103 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 202B2.

Het betreft een aanvraag tot: hernieuwing en uitbreiding van een tankstation. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 3.4.1°a); 6.5.2°; 17.3.2.1.1.1°b); 17.3.2.2.2°a);

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 17 januari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning

OMV_2019150856   -   OV/2019/00213
De heer Vanhoecke en mevrouw Callewaert hebben een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein met volgende adres H.Consciencelaan 6 te 9840 De Pinte en met als kadastrale ligging Afdeling 44012, sectie B, perceel 197A & 197B.

Het betreft een aanvraag tot: uitbreiden van een woning waarbij wordt afgeweken van de voorschriften van het RUP Centrumbocht voor wat betreft de afwerking (houten gevelafwerking in plaats van een wit geschilderd paramentsteen)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 17 januari 2020. Dit kan op volgende manieren: per aangetekende brief; aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening & Milieu.

 

Raadplegen van de dossiers

 
De dossiers kunnen voortaan geraadpleegd worden via het digitale omgevingsloket van Vlaanderen (via de zoekfunctie geeft u het adres, de aanvrager, de projectnaam of het projectnummer van de aanvraag in).
 
voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 

Indienen van bezwaarschriften

 
Bezwaren of opmerkingen over de omgevingsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
 
  • per aangetekende brief gericht aan het college (Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte)
  • tegen ontvangstbewijs aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening
  • digitaal via het omgevingsloket
In geval de indiener van een bezwaar aan de balie een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.
 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een omgevingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de omgevingsambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 22.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)