Zoeken

Home  /  Leven  /  Ondernemen  /  Pop-up

Pop-up

Behandelingskader Pop-up/Evenement De Pinte

Uitgangspunten

De gemeente wil principieel het ondernemen en nieuwe initiatieven aanmoedigen.

De gemeente wenst specifiek een behandelingskader te definiëren voor kortlopende initiatieven, ook wel pop-ups genoemd, zowel horeca als niet-horeca initiatieven, en doet dit binnen het bestaande wettelijk kader. We verwijzen hierbij naar de belangrijkste bronnen:

 1. De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) legt als basisvoorwaarde op dat economische criteria, zoals bijvoorbeeld concurrentieoverwegingen, niet kunnen toegepast worden in het toekennen van vergunningen.
 2. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt welke vergunningen nodig zijn voor de bouw of verbouwing van structuren en/of panden en de uitzonderingen hierop voor kortlopende initiatieven
 3. Het Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid bepaalt criteria voor vestigingsbeslissingen en beschrijft de mogelijke uitzonderingen op de algemene regel voor kortlopende handelszaken
 4. De geldende voorwaarden aangaande ondernemingsnummer, attesten, beroepsvoorwaarden en de algemeen van toepassingen zijnde regelementen en decreten.
Het onderscheid tussen pop-up en evenement wordt bepaald door de duur van een activiteit, door wie het initiatief neemt en de bestemming van de beoogde opbrengst.

Art 1. Definities

§1 Wat is een pop-up?

Een pop-up is een activiteit van beperkte duur ingericht door een initiatiefnemer die begunstigde is van de opbrengst.

     A. Duur: Een pop-up periode kan van 1 dag tot maximaal 1 jaar zijn.
     B. Soort: een activiteit

Er zijn 10 hoofdfuncties voor een pop-up:
 • Wonen
 • Verblijfsrecreatie
 • Dagrecreatie (met inbegrip van sport)
 • Detailhandel
 • Horeca
 • Kantoorfunctie
 • Dienstverlening
 • Vrije beroepen
 • Industrie
 • Bedrijvigheid
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen pop-up horeca activiteit en pop-up-niet horeca activiteit.

     C. Fiscaliteit: de opbrengst wordt beschouwd als een belastbaar inkomen in hoofde van de begunstigde waardoor              de initiatiefnemer(s) een vzw is ofwel een ondernemer, die over een ondernemingsnummer moet beschikken                      voor deze activiteit, alsook met andere verplichtingen als zelfstandige in regel moet zijn zoals btw-nummer,                      registratie KBO, aansluiting sociaal verzekeringsfonds, verzekeringen, attesten en eventuele                                                       beroepsvergunningen.

§2 Wat is een evenement?

Een evenement is een activiteit waarbij de initiatiefnemer een erkende vereniging is en de opbrengst bestemd is voor de verenigingskas of een goed doel en de duur kort is (bijvoorbeeld één dag, een weekend of een week) naar aanleiding van een gebeurtenis (bijvoorbeeld kermis, carnaval, jubileum, warmste week …). In dit geval is er geen aparte drankvergunning vereist indien het initiatief horeca zou zijn, maar zit de toelating vervat in de toelating voor het evenement.
     A. Duur: Een evenement periode is kort (bijvoorbeeld één dag, een weekend of een week) en naar aanleiding van                een gebeurtenis (bijvoorbeeld kermis, carnaval, jubileum, warmste week …).
     B. Soort: een activiteit

Art 2. Aanvraag/voorschriften pop-up Horeca

§1 Aanvraag en toelating

     A. Elke initiatiefnemer kan slechts één aanvraag doen voor éénzelfde periode en initiatief.
     B. Een aanvraag moet ten laatste twee maanden voor de opening ingediend worden en mag pas publiciteit                      voeren na het bekomen van de toestemming door het college van burgemeester en schepenen.
     C. De aanvrager die op een publiek toegankelijke plaats ook alcohol wenst te schenken moet een aanvraag                               indienen voor het bekomen van een drankvergunning via het aanvraagformulier drankvergunning. De                               procedure wordt behandeld door de dienst lokale economie.
     D. De aanvrager moet volgende bewijzen toevoegen aan zijn aanvraag:
 • Moraliteitsattest (uittreksel uit het strafregister 596.1-8)
 • Ondernemingsnummer met correct adres
 • Verzekeringsattest brand, ontploffing + burgerlijke aansprakelijkheid
 • Melding FAVV (indien voeding)
      E. De Dienst Lokale Economie vraagt om bijkomend advies bij de dienst bouwen (functie- of plaatsbestemming                    locatie/pand), de dienst infrastructuur (vrije doorgang, nutsvoorzieningen …), de milieudienst (geluid, sanitair,             afval …), de politie (alcohol en drugs) en de brandweer (brandveiligheid). Hun adviezen worden opgenomen in              de collegenota.
      F. Indien aangewezen en in functie van deze adviezen wordt er een plaatsbezoek voorzien.
     G. De verkregen toelating is steeds tijdelijk.
     H. Na afloop van het pop-up initiatief zorgt de Dienst Lokale Economie voor een evaluatieverslag met daarin                         minstens de bevindingen van de politie. Deze evaluatie wordt -bij een eventuele toekomstige nieuwe aanvraag-             voorgelegd aan het schepencollege en zal meespelen in de beoordeling van de nieuwe aanvraag.

§2. Voorwaarden

     A. Duur: de maximum duur is 4 maanden.
     B. Openingsuren: tijdens de week, van maandag tot donderdag, mag een pop-up geopend zijn van 10 uur ’s                        morgens tot maximaal 23 uur ’s avonds en op vrijdag en in het weekend tot middernacht, behoudens                                     gemotiveerde uitzondering toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.

     C. Nachtlawaai: er mag geen nachtlawaai zijn tussen 22 uur en 07 uur, conform de bepalingen van het                                       politiereglement. Bij pop-up horeca (deels) in openlucht moet de muziek stil om 22 uur. Hierop kan de                                   burgemeester al dan niet een uitzondering toestaan in het kader van de toelating als drankgelegenheid.

     D. Intensiteit muziek: er is enkel muziek toegestaan <85 dB(A). En in weekdagen enkel tot 22.00 uur.

           Indien de kandidaat-uitbater occasioneel de intentie heeft om de geluidsnorm van <85 dB(A) te overschrijden                   (bijvoorbeeld naar aanleiding van een optreden), dan kan hij/zij hiervoor een toelating aanvragen als                                   evenement. Dit kan via het evenementenformulier dat verder behandeld wordt door de evenementencel. Dit kan             maar maximaal één keer per maand gedurende de pop-upuitbating.

     E. Openbaar domein: indien de locatie van de pop-up zich op het openbaar domein bevindt, dan bepaalt het                       college van burgemeester en schepenen de afbakening van het te gebruiken domein evenals de                                               gebruiksmodaliteiten.

     F. Parking: de vlotheid en veiligheid van de verkeersdoorstroom evenals voldoende parkeercapaciteit worden mee            onderzocht bij de behandeling van de aanvraag en moeten ook worden opgegeven in het aanvraagformulier. De             initiatiefnemer neemt zelf initiatief om een parkeercapaciteit te voorzien, ongeveer gelijk aan ¼ van het aantal                 zitplaatsen van de pop-up, en zorgt voor duidelijke signalisatie.

     G. Bekendmaking: de initiatiefnemer is verplicht de buurtbewoners en het college schriftelijk te informeren                           omtrent het initiatief en de openingsuren ten laatste 10 dagen vóór de startdatum van het toegestane initiatief.               Indien in de loop van het initiatief een evenement plaatsvindt, worden de buurtbewoners en het college hierover             ook ten laatste 10 dagen op voorhand geïnformeerd.

     H. Nutsvoorzieningen: indien de locatie van de pop-up zich op het openbaar domein bevindt, zijn de kosten van                 installatie en verbruik voor de initiatiefnemer.

     I. Sanitair en hygiëne: ook indien de locatie van de pop-up zich te velde, (deels) in openlucht (bijvoorbeeld een                 zomerbar) of op het openbaar domein bevindt, dan moet de initiatiefnemer voorzien in voldoende openbaar                     sanitair en wettelijke afvoer. De kosten van gebruik, reiniging en onderhoud vallen ten laste van de                                         initiatiefnemer.

     J. Afval: de initiatiefnemer zorgt voor een propere omgeving. De initiatiefnemer staat in voor het sorteren van het               afval en het tijdig klaarzetten voor afhaling. De kosten worden gedragen door de initiatiefnemer.

     K. Opruiming: de initiatiefnemer die een pop-up op openbaar domein heeft, moet ten laatste zeven dagen na de                 stopzetting van het initiatief, alles opgeruimd hebben. Het openbaar domein wordt bij het verlaten in dezelfde                 staat achtergelaten als bij de inname.

     L. Controle: de initiatiefnemer moet er steeds voor zorgen dat de verkregen vergunning aanwezig is op de pop-up               locatie. De bevoegde ambtenaar (politie, brandweer of gemeentediensten) kan deze vergunning opvragen bij                 een controle.

§3. Stedenbouwkundige bepalingen

A. Functiewijziging bij inname gebouw

Er is in principe een omgevingsvergunning nodig.

Er is een vrijstelling indien de tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw niet meer dan vier keer dertig dagen per jaar bedraagt (art 7.3 BVR over de vrijgestelde handelingen). Indien de duur van de tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw meer bedraagt dan vier keer dertig dagen per jaar geldt een vrijstelling enkel als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
 • de woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw
 • de complementaire functie beslaat minder oppervlakte dan de woonfunctie en nooit meer dan 100 vierkante meter
 • de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften.
Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is vrijgesteld van vergunning (art 7.3 BVR 16/07/2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is). Maar de horeca-activiteit in het pand is ook dan enkel mogelijk indien niet strijdig met de eventuele voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften (art 1.3 en 1.4 vrijstellingenbesluit).

B. Oprichten constructies
Er is in principe voor een constructie een omgevingsvergunning nodig. Een vrijstelling geldt enkel als er aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Het betreft de tijdelijke plaatsing van constructies (zoals een tribune, kramen, circustent, muziekkiosk …), op hetzelfde goed die worden opgericht voor een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet. Maar ook dan geldt deze vrijstelling niet indien het gaat over publiciteitsinrichtingen of voor tenten en mobilhomes op weiland in agrarisch gebied (tenzij voor begeleide groepen kampeerders).
 • de plaatsing gebeurt niet in beschermd landschap, speciale beschermingszone of in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied.
 • de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang
 • de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen
 • de plaatsing van de constructies worden niet expliciet uitgesloten in de stedenbouwkundige voorschriften die op die locatie van toepassing zijn.

Art 3 Modaliteiten m.b.t. de Pop-up Niet-Horeca

§1 Aanvraag

Voor pop-up niet-horeca is in regel geen toelating vereist, behalve voor inname openbaar domein dat een voorafgaandelijke toelating vereist door het college van burgemeester en schepenen in het kader van ambulante handel.
De aanvrager moet in zijn aanvraag ambulante handel opgave doen van:
 • volledige naam en adres
 • kopie identiteitskaart
 • soort van producten die te koop worden aangeboden, of in voorkomend geval het soort aangeboden diensten
 • kopie van de machtiging of kaart ambulante handel
 • ondernemingsnummer
 • minimum en maximum gevraagd aantal meters (indien standplaats)
 • gewenste plaats van inname (indien niet rondrijdend)
 • soort van uitstalling (kraam of winkelwagen)
 • parcours (indien rondrijdend)
 • kopie bewijs keuring wagen (indien van toepassing
 • verzekeringsattest (indien van toepassing
 • kopie toelating FAVV (indien van toepassing)
De bepalingen rond ambulante handel zijn verder van toepassing

§2 Stedenbouwkundige bepalingen

A. Functiewijziging bij inname gebouw : zelfde modaliteiten als voor pop-up horeca
B. Oprichten constructies : zelfde modaliteiten als voor pop-up horeca
C. Omgevingsvergunning voor een pop-up kleinhandel
Er is in principe een omgevingsvergunning voor kleinhandel vereist. Deze is aan te vragen via de website www.omgevingsloket.be en wordt behandeld door de dienst ruimtelijke ordening.
Er is een vrijstelling indien de nettoverkoopoppervlakte kleiner is dan 400 m².
Er is een vrijstelling indien het pop-up initiatief minder dan 180 dagen zal duren in een handelsruimte die voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften.
Er is een vrijstelling indien het pop-up-Initiatief minder dan 90 dagen zal duren in een handelsruimte die niet voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften.

Art. 4 Evenement

Aanvraag
De aanvraag dient ingediend via het evenementenformulier dat verder behandeld wordt door de gemeentelijke evenementencel.


Art. 5 Slotbepaling

Indien een bepaling uit dit behandelingskader strijdig zou zijn met hogere wetgeving, dan is de bepaling uit hogere wetgeving van toepassing.


aanvraag drankvergunning


Contact
Antoon Naert
Diensthoofd Vrije Tijd

Lokaal Bestuur De Pinte
Officieel adres : Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
Fysiek adres : OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte

Telefoon: 09 280 98 46
Email: lokale.economie@depinte.be