Zoeken

Home  /  Leven  /  Ondernemen  /  Aanvraag muziek op terrassen

Aanvraagformulier muziek op terrassen

Organiseer je als uitbater van een café of restaurant op het grondgebied van De Pinte een muzikaal optreden vanaf heden tot en met 31 december 2023, dan kan je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming van Lokaal bestuur De Pinte voor de kosten van de uitkoopsom die je betaalt voor het muzikale optreden.
Let wel! Er zijn specifieke voorwaarden aan verbonden:
- Enkel uitbaters van cafés en restaurants op het grondgebied van De Pinte komen in aanmerking.
- Het gaat specifiek over een tegemoetkoming voor de kosten van de uitkoopsom van een muzikaal optreden.
- Het muzikale optreden moet plaatsvinden in de gebruiksgelegenheid (of terras) van het café of restaurant.
- De totale duur van het optreden is minstens 60 minuten.
- Er mag geen toegangsgeld gevraagd worden.

De tegemoetkoming bedraagt een derde van de uitkoopsom met een maximum van 150 euro per dag. Ingeval tenminste de helft van de uitvoerders van het muzikaal optreden inwoners zijn van De Pinte bedraagt de tegemoetkoming twee derden van de uitkoopsom met een maximum van 150 euro per dag.

Een aanvraag kan u via onderstaand formulier doen. Deze aanvraag moet gebeuren ten laatste 14 dagen voor de datum van optreden bij de dienst Cultuur van het Lokaal bestuur en dient volledig te zijn. De dienst Cultuur zal de aanvraag controleren en ter goedkeuring voorleggen aan het College van burgemeester en schepenen.

De aanvrager is na goedkeuring van aanvraag verantwoordelijk voor het volgende:
- Op alle publiciteit vermeldt de aanvrager 'met medewerking van Lokaal Bestuur De Pinte' en plaatst hij het logo van de gemeente. Dit kan u vinden op de website.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften die gelden inzake het vermijden van geluidsoverlast of andere hinder.
- De geluidssterkte mag niet meer dan 80 dB zijn.
- Ten laatste 60 dagen na het optreden bezorgt de aanvrager de bewijsstukken aan de dienst Cultuur van het Lokaal bestuur de volgende documenten: een door beide partijen ondertekende overeenkomst (met de plaats, datum en duur van het optreden en de overeengekomen uitkoopsom), een bewijs van betaling van de uitkoopsom en de bewijsstukken van de gemaakte publiciteit.


 Stap 1

  
 
 
 
 

 Stap 2

 

 
 
 
 
 

 Stap 3

 
 

 
 
 


aanvraagformulier-pintse-terrassen-2021-eTASQ1