Zoeken

Home  /  Leven  /  Ondernemen  /  Aanvraag drankvergunning  /  Aanvraagformulier drankvergunning

Aanvraagformulier drankvergunning

Dit aanvraagformulier is niet van toepassing op: 

 • een gelegenheidscafé door een vereniging naar aanleiding van een evenement (aanvraag via evenementenformulier
 • een reizende drankgelegenheid (ambulante handel) die reeds over een drankvergunning beschikt uitgereikt door de gemeente van haar woonplaats / maatschappelijke zetel 
 • de uitbreiding van een zaak met een terras 
 • een eetgelegenheid die enkel gegiste, geen sterke dranken serveert, steeds in combinatie met een maaltijd.
  • Als “gegiste dranken” worden beschouwd: bieren, wijnen, champagne, cider, porto, sake, sherry, vermout …
  • Als “sterke dranken” worden beschouwd: alcoholpops, jenever, pastis, tequila, gin, wodka, rum, alcoholhoudende cocktails en mixdranken ...


Digitale aanvraag voor een drankvergunning


 

 
 
 
 
 
  

 


 
 

  

 

 
 
 
 
  
  
 
 
 


 Een aanvraagdossier dat niet voldoet aan deze dossiersamenstelling is onvolledig. De termijn van behandeling (60 dagen) begint maar te lopen wanneer de aanvraag volledig (ontvankelijk) is. 

Verder verloop van de procedure

In het kader van de behandeling van de aanvraag wordt er een plaatsbezoek voorzien en advies ingewonnen bij de diensten omgeving, technische dienst, milieu, lokale economie, politie en brandweer en afhankelijk van de locatie eventueel nog andere overheden (bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos in het Parkbos), vooraleer de aanvraag voor te leggen aan het schepencollege dat finaal beslist al dan niet toelating of toelating onder voorwaarden te verlenen. De motivering voor de beslissing omvat ook beoordelingen op het vlak van hygiëne, stedenbouw, brandveiligheid en mobiliteit.

De drankvergunning is

 • voor onbepaalde duur bij reguliere horeca
 • voor bepaalde duur bij pop-up horeca
maar steeds zowel pand- als persoonsgebonden (niet-overdraagbaar).
Contactpersoon
Voor meer vragen kunt u terecht bij Antoon Naert -  lokale.economie@depinte.be - 09/280 98 46

MERK OP: Naast de drankvergunning is mogelijk ook een omgevingsvergunning (milieu en/of stedenbouw) vereist. Of voor kansspelen, toelating door de Kansspelcommissie (zie Kansspelcommissie).

Muziek

Onder de 85 dB(A) (=achtergrondmuziek) is er geen aparte melding of vergunning vereist.
A. Intensiteit muziek bij een occasioneel optreden
Indien de kandidaat-uitbater occasioneel de intentie heeft om de geluidsnorm van 85 dB(A) te overschrijden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een optreden, dan kan hij/zij hiervoor een toelating aanvragen als evenement, via het evenementenformulier

B. Intensiteit muziek >85 dB(A) 

Indien de kandidaat-uitbater permanent de intentie heeft om elektronische muziek te draaien >85 dB(A):

 • Indien muziek tussen 85 en 95 dB(A) dan moet er een melding omgevingsproject worden gedaan door de kandidaat-uitbater.
 • Indien muziek >95 dB(A) en <100 db(A) moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Dit moet digitaal gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be. In het dossier dient een garantie toegevoegd te worden waaruit blijkt dat het aangevraagde geluidsniveau niet tot geluidshinder bij de buren zal leiden. Het is uiteindelijk het college van burgemeester en schepenen dat akte neemt van de melding of de omgevingsvergunning verleent/weigert.
Indien het wenselijk is een geluidstudie op te maken dan wordt er een akoestisch onderzoek opgemaakt door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen, zoals omschreven in bijlage 4.5.2. van Vlarem II.

Stedenbouwkundige bepalingen

A. Functiewijziging bij inname gebouw
Er is in principe een omgevingsvergunning nodig.
Indien de duur van de tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw meer bedraagt dan vier keer dertig dagen per jaar geldt een vrijstelling. Deze geldt enkel als er aan volgende voorwaarden is voldaan:
 •  het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
 •  de woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw
 •  de complementaire functie beslaat minder oppervlakte dan de woonfunctie en nooit meer dan 100 vierkante meter
 •  de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften.
Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is vrijgesteld van vergunning (art 7.3 BVR 16/07/2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is).
Maar de horeca-activiteit in het pand is ook dan enkel mogelijk indien niet strijdig met de eventuele voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften (art 1.3 en 1.4 vrijstellingenbesluit).

B. Oprichten constructies

Er is in principe ook voor een constructie een omgevingsvergunning nodig.
Een vrijstelling geldt enkel als er aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Het betreft de tijdelijke plaatsing van constructies zoals een tribune, kramen, circustent, muziekkiosk … die worden opgericht op hetzelfde goed voor een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet. Maar ook dan geldt deze vrijstelling niet indien het gaat over publiciteitsinrichtingen of voor tenten en mobilhomes op weiland in agrarisch gebied (tenzij voor begeleide groepen kampeerders).
 • de plaatsing gebeurt niet in beschermd landschap, speciale beschermingszone of in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied
 • de constructies brengen de verwezenlijking van de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang
 • de plaatsing gaat niet gepaard met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen
 • de plaatsing van de constructies wordt niet expliciet uitgesloten in de stedenbouwkundige voorschriften die op die locatie van toepassing zijn.
Voor alle verdere vragen:

Milieudienst De Pinte: 
milieudienst@depinte.be  09/280 80 24

Dienst bouwen De Pinte:
bouwen@depinte.be 09/280 80 22