Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeenteraad 31 mei 2021

Agenda gemeenteraad 31 mei 2021

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 31 mei om 20 uur. U kunt de zitting digitaal volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad (met bijkomende punten)

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2020 - deel gemeente - vaststellen
3. Jaarrekening 2020 - deel OCMW - goedkeuren
4. Financiële rapportering 31/12/2020 - kennisname
5. Bekrachtiging van besluit college tot goedkeuring van het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
6. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 9 juni 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
7. TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - Algemene jaarvergadering van 18 juni 2021 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
8. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - algemene vergadering 24 juni 2021 - statutenwijziging
9. Aanvaarding van een schenking - pergola GBS
10. Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Buitengewone algemene vergadering op 3 juni 2021 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager
11. Reglement voor de toekenning van rechten voor vrijetijdsverenigingen op onroerende goederen van het lokaal bestuur De Pinte - goedkeuring
12. Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte - goedkeuring
13. Goedkeuren jaarverslag algemene vergadering 2019 en begroting 2020 ILV Leiestreek Burensportdienst
14. Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2020– kennisname
15. Aanvraag projectsubsidie voor organisatie noodopvang van schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 30 juni 2021
16. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
17. Kleurpotloden in diverse huidkleuren (toegevoegd punt)
18. Inrichting kavels voor openbaar nut in de gemeente  (toegevoegd punt)
19. Aansluiting bij de lokale kamer van de Vlaamse Ombudsdienst  (toegevoegd punt)
20. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
21. Mondelinge vragen

Besloten zitting
19. GECORO - wijzigen samenstelling - vervangende leden voor de geleding jeugd

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Jaarrekening 2020 - deel OCMW - vaststellen
3. Financiële rapportering 31/12/2020 - kennisname
4. CREAT - instappen raamovereenkomst keuringen
5. CREAT - instappen raamovereenkomst brandbestrijdingsmiddelen
6. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
7. Mondelinge vragen

7_gemeenteraad-live_-xRu5R1