Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeenteraad 26 april

Agenda gemeenteraad 26 april 2021

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 26 april om 20 uur. U kunt de zitting digitaal volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.


Agenda gemeenteraad (met toegevoegde punten)

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
3. Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties
4. Zefier cvba - algemene vergadering van 10 juni 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
5. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 17 juni 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
6. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering (jaarvergadering) van 16 juni 2021 - beraadslagen agenda en bepalen van mandaat volmachtdrager
7. TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) - algemene vergadering van 15 juni 2021 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
8. IGS Westlede - algemene vergadering van 1 juni 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
9. Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Buitengewone algemene vergadering - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager
10. Wijk-werken projectvereniging Leie en Schelde - Jaarrekening, werkingsverslag en accountantsverslag 2020 - Goedkeuring
11. Goedkeuren retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein
12. Blauwe zone - goedkeuring concessie-overeenkomst 2021-2024
13. Blauwe zone - goedkeuring retributiereglement 2021-2024
14. Takelen voertuigen openbare weg - goedkeuring bestek
15. Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2020 - advies
16. Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2020 - advies
17. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

18. Outdoor fitness doorheen onze gemeente (toegevoegd punt)

19. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
20. Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Onmiddellijke uitvoering van beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst - aanpassing
3. Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, welzijnsvereniging: Jaarrekening 2020. Advies.
4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. Mondelinge vragen