Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 6 november 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 6 november 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 6 november 2023 om 20 uur. U zult de gemeenteraad ook live kunnen volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.


Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Ontslag van raadslid - kennisname

3. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van een opvolgend gemeenteraadslid

4. Hervaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

5. Zefier cvba - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

6. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

7. Vlaamse energielening via Veneco - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de kredietcommissie Energiehuis Veneco

8. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger voor de Algemene vergaderingen

9. Gemeentelijke adviesorganen en EVA's - kennisname afgevaardigden politieke partijen - aanpassing

10. Zefier cvba - buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

11. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

12. Farys ov - Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

13. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO) - Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2023 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat volmachtdrager

14. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services dienstverlenende vereniging (TMVS dv) - Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

15. Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Algemene vergadering van 13 december 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

16. IGS Westlede - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

17. Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023 -beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

18. Goedkeuring ontwerpakte houdende beëindiging van een opstalrecht aan Proximus NV met onderlinge toestemming

19. Aanvullende reglementering conformiteitsattesten voor huurwoningen

20. Koning Albertlaan - rooilijnplan - voorlopige vaststelling

21. J. Anthierenslaan - rooilijnplan - voorlopige vaststelling

22. Aanleg voetpad in de Koning Albertlaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

23. EVA Sportbeheer De Pinte vzw - algemene vergadering van 29 november 2023 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager

24. Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - wijziging

25. Blauwe zone - aanpassing retributiereglement 2021-2024

26. Studieopdracht voor Masterplan School/Sport/Jeugd – Architectuur – Stabiliteit – Technieken – EPB/Ventilatieverslaggeving en Omgevingsaanleg - Goedkeuring gunningsleidraad

27. (F) Vrijwillige samenvoeging van lokale besturen - Toepassing definitie lopende zaken - Kennisnemen

28. Toelichting fusie - Stand van zaken - Kennisname

29. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

30. Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering

2. Goedkeuring statutenwijziging, beheersovereenkomst en businessplan Zorgband Leie & Schelde

3. Aanduiding afgevaardigden voor de welzijnsvereniging Zorgband Leie & Schelde

4. Reglement voor het innen van niet-fiscale schuldvordering - wijziging

5. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco) - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

6. Stand van zaken - Woonzorgcentrum

7. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

8. Mondelinge vragen