Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 28 maart 2022

Agenda gemeente- en OCMW-raad 28 maart 2022

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 28 maart 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.


Agenda gemeenteraad

Openbare zitting
1. Verzoekschrift aan de gemeenteraad desbetreffend het Traject stationsomgeving - kennisname
2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
3. Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 maart 2022 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 19 november 2021 betreffende politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
4. Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 14 maart 2022 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 18 maart 2020 betreffende politieverordening tot afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en andere
gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) 
5. Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
6. Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement 
7. Uitbetaling 9840-bonnen na geldigheidsdatum - goedkeuring 
8. Rapportering klachtenbehandeling - kennisname 
9. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze grondoverdracht wegenis Eikelstraat
10. Reglement tot vrijstelling en tenlasteneming van de kost voor de verblijfsdocumenten uitgereikt aan ontheemden door het lokaal bestuur van De Pinte
11. Bommelstraat - Spechtenpark - gemeentelijke tussenkomst gescheiden riolering
12. 't Kruisken - ereloonnota Asset
13. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Fietsstraat Kasteellaan
14. Goedkeuren statuten "Adviesorgaan Vrijetijdsinfrastructuren" (AVTI) 
15. EVA Programma vzw De Pinte - aanduiden plaatsvervangend B-lid
16. EVA Programma vzw De Pinte - Algemene vergadering van 20 april 2022 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger 
17. EVA Sportbeheer De Pinte VZW - Algemene vergadering van 30 maart 2022 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager 
18. Nominatieve subsidie - Harmonie De Pinte - Verbroedering 2022
19. Nominatieve subsidie - 50-jarigen
20. Fluvius Duurzame Gebouwen - Intekenen kaderovereenkomst 
21. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
22. Stand van zaken vluchtelingencrisis - Kennisname
23. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
24. Opvang Oekraïense vluchtelingen (bijkomend punt)
25. RUP Centrumbocht vernietigd door Raad van State (bijkomend punt)
25. Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
3. Rapportering klachtenbehandeling - kennisname
4. Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, welzijnsvereniging: Jaarrekening 2021 - Advies
5. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
6. Mondelinge vragen