Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 28 augustus 2023

Agenda gemeente- en OCMW-raad 28 augustus 2023

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 28 augustus 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de zitting ook digitaal volgen.


Agenda gemeenteraad - met toegevoegde punten

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Gemeentelijke basisschool - schoolreglement - vaststellen
3. Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement - vaststellen
4. IGS Westlede - buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2023 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
5. Retributiereglement op de afgifte van asbestkits en containers - vaststellen
6. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Baron de Gieylaan (Kerkplein-rotonde post)
7. Aanvullend reglement op het wegverkeer - Pont-Zuid
8. Proximus - addendum huurovereenkomst zendmast Sportwegel - goedkeuren
9. Agentschap Wegen en Verkeer - Aankoopcentrale Hoppinzuilen - Toetreding
10. Heirweg - Zwartegatstraat - budgetwijziging
11. Opheffing beheersorgaan socio-culturele infrastructuur
12. Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 houdende de vaststelling van de samenstelling van het Adviesorgaan van Vrijetijdsinfrastructuren en vaststellen lijst infrastructuren onder adviesbevoegdheid van het Adviesorgaan Vrijetijdsinfrastructuren (AVTI)
13. Begrotingsrekening 2022– Politiezone Schelde - Leie - kennisname
14. Toelichting fusie - stand van zaken - kennisname
15. Voorstel financiële ondersteuning van het opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke (toegevoegd punt)
16. Speelpleinwerking Amigos (interpellatie)
17. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
18. Mondelinge vragen

Besloten

19. Aanwijzen van een gemeentelijk omgevingsambtenaar Ruimtelijke Ordening
20. Aanwijzen van een gemeentelijk omgevingsambtenaar Milieu

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Openbaar

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Reglement inzake afvalverwerking voor de opvanglocaties aangesloten bij organisator gezinsopvang en groepsopvang OCMW De Pinte - vaststellen
3. Stand van zaken - Woonzorgcentrum
4. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
5. Mondelinge vragen