Zoeken

Home  /  Wonen  /  Natuur

Natuur


We genieten van de schoonheid, rust en ruimte die de natuur ons biedt. De natuur is prachtig en onvervangbaar. En onmisbaar. Wij hebben de natuur nodig. Honderden miljoenen mensen zijn voor hun dagelijkse voedselvoorziening direct afhankelijk van de natuur. Bossen bieden hout en medicijnen (afkomstig van planten), zoetwatergebieden zorgen voor drinkwater, zeeën en oceanen verschaffen vis. De toekomst van de natuur is onze toekomst. Die toekomst loopt gevaar. Sinds 1970 is meer dan 30 procent van de natuurlijke rijkdommen op aarde verloren gegaan.
 
De natuur is kwetsbaar, zeker in deze tijd. We nemen steeds meer ruimte in beslag om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. We richten de ruimte om ons heen in zoals het ons goed uitkomt. We verplaatsen rustig een rivier of pompen polders leeg in ons eigen belang. Zeker in ons land kennen we een lange traditie van het beïnvloeden van onze natuurlijke omgeving. De echte natuurgebieden zijn dan ook zeer schaars geworden.
 
Sinds de jaren tachtig is steeds duidelijker geworden dat we zuinig met onze natuur moeten omgaan. De overheid houdt zich bezig met regelgeving op dit gebied. Niet alleen op nationaal niveau wordt aan de bescherming van onze natuur gewerkt, ook op internationaal niveau worden er conferenties gehouden en afspraken gemaakt in het belang van de natuur.
 
De Pinte wordt gekenmerkt door uitgestrekte open ruimte waarin twee woonkernen ingebed liggen. De kern De Pinte ligt op de kam, Zevergem in de Scheldevallei. In het zuiden vormt de Schelde de fysische grens van de gemeente.
 
In de Scheldevallei ter hoogte van Zevergem is er vandaag al aandacht voor natuurontwikkeling. Er zijn veel waardevolle natuurelementen in het gebied aanwezig waardoor de mogelijkheden tot herstel en ontwikkeling groot zijn.
 
Verschillende delen van de Scheldevallei zijn afgesloten voor recreanten (hengelwater: Doornhammeke is openbaar viswater van het Vlaams Gewest; het tracé van het natuurwandelpad dat door de provincie is vernieuwd onder de benaming Doornhammeken wandelroute; de gemarkeerde fietsroute op het jaagpad langs de Schelde); natuurontwikkeling is hier de hoofdfunctie.
 
Verdere opwaardering van de Scheldevallei gebeurt concreet al ter hoogte van Krommenhoek. Deze zone omvat de oude Scheldemeander ?De Krommenhoek? met waardevolle oevervegetatie en het aangrenzend grasland. Dit gebied is eigendom van en in beheer van de vzw Natuurpunt en kan op termijn als natuurreservaat erkend worden.
 

Natuurherstel gebeurt tevens aan 'de Cuba' (ter hoogte van Doornhammeke) waar men het oorspronkelijke meerskarakter wil herstellen.Deze gronden zijn eigendom van het Vlaams Gewest. Het binnenbochtgebied van de meander Bomput is een opgespoten gebied en is in eigendom van Provincie Oost-Vlaanderen (VEN-gebied). Indien de gelegenheid zich voordoet, zullen er nog gronden worden aangekocht, maar dit zal wellicht eerder gebeuren door het Vlaams Gewest dan door de provincie. In ieder geval zal rond een mogelijke aankoop overlegd worden tussen het Vlaams Gewest, Natuurpunt en de provincie.