Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Mobiliteit  /  Basisbereikbaarheid  /  Vervoer op maat

Vervoer op maat

2.1 Waaruit bestaat het openbaar vervoernetwerk?

Het openbaar vervoernetwerk bestaat uit vier vervoerslagen: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Door deze vervoerslagen beter met elkaar te verbinden en geïntegreerde informatie aan te bieden, zullen reizigers vlot van de ene modi op de andere kunnen overstappen.
1. Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen.
2. De bussen en trams van het kernnet zorgen voor de verbinding tussen grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals bijvoorbeeld scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt afgestemd op het treinnet.
3. Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden en gemeenten. Het zorgt
voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het
woon-schoolvervoer dat alleen tijdens de spitsuren bestaat, kan deel uitmaken van dit
net.
4. Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn het treinnet, het
kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Het vervoer op maat kan hier een oplossing
bieden. Het complementair vervoer op maat aanbod varieert van een buurtbus of collectieve
taxi die reizigers vervoert op afroep tot allerlei deelsystemen zoals deelauto's en deelfietsen.
Ook het aanbod voor personen met een fysieke beperking (doelgroepenvervoer) valt hieronder. Het vervoer op maat zal gereserveerd kunnen worden via Hoppin.

2.2 Wat is vervoer op maat?

Vervoer op maat is de onderste laag van het openbaar vervoer en speelt in op mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot de drie andere vervoerslagen. Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen is het treinnet, het kernnet of het aanvullend net immers niet beschikbaar of toegankelijk. Vervoer op maat biedt dan een oplossing.
Dit aanbod bestaat uit:
Voor personen die zich zelfstandig kunnen verplaatsen:
● Vast vervoer: vervoer met vaste trajecten, halteplaatsen en vertrek- en aankomsttijden
● Flexvervoer: vervoer op vraag van reiziger van (virtuele) halte naar (virtuele) halte zonder vaste trajecten en vertrek- en aankomsttijden
● Deelmobiliteit: vervoersaanbod bestaande uit deelsteps, -(brom)fietsen, -wagens
Voor doelgroepgebruikers (= personen met een mobiliteitsbeperking en leerlingen uit het buitengewoon onderwijs):
● Flex+ vervoer: vervoer op vraag van de reiziger met een mobiliteitsbeperking van stoep tot
stoep of gang tot gang
● Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: vervoer met vaste route en vaste opstapplekken, vastgelegd in samenspraak met scholen.

2.3 Hoe werd bepaald waar dit vervoer op maat wordt aangeboden?

De concrete invulling van het vervoer op maat wordt uitgewerkt en beslist door elke vervoerregio. Binnen een vervoerregio werken verschillende lokale besturen samen om de mobiliteitsuitdagingen in de omgeving aan te pakken. In Vlaanderen werden de driehonderd Vlaamse gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio's.
Het aanbod van vervoer op maat maakt onderdeel uit van het regionale mobiliteitsplan dat op het niveau van de vervoerregio wordt uitgewerkt. Als aanvulling op het treinnet, kernnet en aanvullend net wordt het vervoer op maat ingezet op locaties met een kleinere vervoersvraag, m.a.w. op plaatsen waar en/of tijdstippen wanneer er onvoldoende reizigers zijn om een vaste busverbinding te organiseren. Het vervoer op maat kan op die locaties verschillende vormen aannemen zoals deelwagens, deelfietsen, flexvervoer, …
Het flexplusvervoer binnen vervoer op maat richt zich enkel op gebruikers die zich omwille van hun beperking niet kunnen verplaatsen via het treinnet, kernnet of aanvullend net. Ook hier wordt het aanbod bepaald op het niveau van de vervoerregio.

2.4 Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van vervoer op maat?

U kan gebruik maken van het aanbod van vervoer op maat van zodra de dienstverlening van Hoppin actief is, dus vanaf begin 2022.

2.5 Hoeveel zal ik betalen voor het gebruik van vervoer op maat? En zal het tarief in elke vervoerregio hetzelfde zijn?

Zowel het aanbod als de tarieven voor het gebruik van vervoer op maat worden vastgelegd op het niveau van elke vervoerregio. De tarieven kunnen dus verschillen in verschillende vervoerregio's.
Vandaag zijn de tarieven nog niet gekend. De bestekken om de operatoren voor vervoer op maat te selecteren worden in de loop van 2021 in de markt gezet.

2.6 Wie kan gebruik maken van het flexplusvervoer?

Om toegang te krijgen tot het flexplusvervoer moet je beschikken over een mobiliteitsindicatiestelling.
Via het instrument van de mobiliteitsindicatiestelling zal, aan de hand van een aantal objectieve criteria, worden bepaald in hoeverre een persoon al dan niet gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer (lees: trein, bus, trambus, en tram). De criteria liggen nog niet vast maar zullen o.a. betrekking hebben op persoonsgebonden kenmerken, het aanbod aan toegankelijk openbaar vervoer en de toegankelijkheid van de publieke omgeving. De criteria zullen dezelfde zijn voor heel Vlaanderen (bepaald door de Vervoersautoriteit) en worden dus niet door de vervoerregio's bepaald.
De mobiliteitsindicatiestelling wordt momenteel nog uitgewerkt. Op dit moment kunnen er dus nog geen verdere uitspraken worden gedaan over de exacte afbakening van de doelgroep.

2.7 Is flexvervoer een halte-tot-haltesysteem of een adres-tot-adressysteem?

Het flexvervoer is een systeem dat gericht is op een verplaatsing van halte tot halte.
Flexplusvervoer richt zich echter op specifieke doelgroepen (die beschikken over een
mobiliteitsindicatiestelling) en verzorgt voor deze doelgroepen vervoer van stoep tot stoep, of gang tot gang. Daarnaast is het ook mogelijk dat een doelgroepgebruiker tot aan een Hoppinpunt wordt gebracht waar hij/zij overstapt op een toegankelijke modus (zoals bijv. de trein).

2.8 Ik maak vandaag gebruik van de Belbus/MAV/DAV. Wordt dit vervangen door vervoer op maat?

De dienstverlening van belbus/MAV/DAV zal inderdaad worden afgebouwd en wordt vanaf 2022 opgenomen door Hoppin. Gebruikers zullen dus daar terecht kunnen om een rit te reserveren (via website, app of telefoon).

2.9 Worden de diensten van de Mindermobielencentrales ook geïntegreerd?

Nee, de minder mobielen centrales worden niet geïntegreerd in Hoppin. Het systeem met vrijwilligers is een parallel systeem dat blijft bestaan.

2.10 Op welke manier kan ik gebruik maken van een deelsysteem? Moet ik daarvoor een afzondrlijk abonnement hebben bij bijv. Cambio, Bleu Bike, enz.?

De deelsystemen die worden aangeboden aan de Hoppinpunten zullen kunnen gereserveerd worden via Hoppin (via app, website of het callcenter). Je hebt in dat geval geen afzonderlijk abonnement nodig.
Op vandaag is nog niet duidelijk welke deelsystemen deel uit zullen maken van het aanbod. De
bestekken om deze operatoren te selecteren worden in de loop van 2021 in de markt gezet door de vervoersautoriteit.

2.11 Zal de shuttlebus naar mijn werk nog rijden?

Ook de shuttlebussen naar bedrijventerreinen worden meegenomen in de plannen voor de hertekening van het openbaar vervoer. Dit wordt nog volop uitgewerkt door de 15 Vlaamse vervoerregio's.
Vervolgens volgt er nog een traject om deze goed te keuren en in de praktijk om te zetten.
Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de lijnen en/of dienstregelingen zoals deze vanaf 1 januari 2022 geldig zullen zijn. Van zodra deze informatie beschikbaar is (de dienstregelingen worden verwacht in het najaar van 2021), zal deze door de vervoerregio's en De Lijn gecommuniceerd worden naar alle reizigers.

2.12 Hoe zal ik vervoer op maat kunnen reserveren?

De reiziger krijgt één centraal aanspreekpunt voor al zijn vervoersvragen met de mogelijkheid om zijn reis te plannen, te boeken en op termijn zelfs te betalen. Ook doelgroepen, zoals personen met een mobiliteitsbeperking, die vandaag de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer raadplegen, kunnen terecht bij Hoppin. Rechthebbenden kunnen een rit reserveren waarbij ze worden vervoerd van stoep tot stoep of van gang tot gang.

q&a-basismobiliteit-afb-5-HE75l1

Ook de planning van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs wordt opgenomen in Hoppin, in samenspraak met de diensten van AgoDI en de scholen.
Daarnaast staat het ook in voor de behandeling van klachten. Vanaf 2022 zal de de dienstverlening van Hoppin volledig operationeel zijn.

basismobiliteit-afb-3-qoQfz1
q&a-basismobiliteit-afb-4-r0Gmj2