Zoeken

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Leegstand

Leegstand

verkrottingIn de gemeenteraad van 14 december 2020 werd het gemeentelijk belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen goedgekeurd. De gemeenteraad heeft in dezelfde zitting ook de leegstandsheffing vastgesteld.
 
Het doel van het reglement is de leegstand en verwaarlozing in De Pinte tegen te gaan. Langdurige leegstand leidt tot verwaarlozing. In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat woningen leegstaan. Het reglement kan bijdragen aan een actief huisvestingsbeleid om de eigenaars van dergelijke woningen aan te manen om iets aan de situatie te doen en alzo het gemeente- en straatbeeld te verfraaien.   
 

Wat?

Woningen die niet bewoond worden en gebouwen die niet gebruikt worden overeenkomstig de functie worden opgenomen in het leegstandregister.
Aan dit register is een gemeentelijke belasting gekoppeld. 
 

Voorwaarden

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van twaalf opeenvolgende maanden de woning niet bewoond wordt.
Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van twaalf opeenvolgende maanden het gebouw niet overeenkomstig de functie wordt aangewend. Na twaalf maanden opname in het register heft de gemeente jaarlijks een belasting. In bepaalde gevallen kan je vrijstelling van de belasting aanvragen.

Hoe?

De leegstand zal aan de hand van bepaalde criteria vastgesteld worden. Wanneer een pand als leegstaand kan worden beschouwd, dan wordt de eigenaar hiervan in kennis gesteld door middel van een administratieve akte.
 

Bedrag

Bij langdurige leegstand zal op het pand een leegstandsheffing geheven worden. Er is een belasting verschuldigd indien de woning of het gebouw gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister, te rekenen vanaf datum eerste registratie.

Het bedrag van de belasting wordt voor de eerste termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning is opgenomen in het leegstandsregister, vastgesteld op:

1.  De belasting bedraagt:
2 000 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning.
200 euro voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet.
800 euro voor elke overige woongelegenheid (bv. appartementen …)
2.  De daaropvolgende jaren wordt de belasting als volgt vastgesteld:
2de jaar: belasting x 1,5
3de jaar: belasting x 2,25
4de jaar: basisbelasting x 3,375

Vrijstelling 

In sommige gevallen kan de belastingplichtige worden vrijgesteld (zie reglement). De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting dient zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het leegstandsregister. Het aanvraagformulier vrijstelling leegstand kan je hier vinden.


Meer informatie hieromtrent kan je krijgen via de interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde.