Zoeken

Home  /  Leven  /  Premies  /  Meer natuur - kleine landschapselementen (KLE)

Meer natuur - kleine landschapselementen (KLE)

Voorwaarden:

  • De toelage heeft betrekking op punt- en lijnvormige landschapselementen die gelegen zijnbinnen of grenzend aan het landelijk gebied of grenzend aan percelen met een agrarischbodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden).
  • Enkel streekeigen beplantingen komen inaanmerking (zie bijlage) voor betoelaging.
  • De betoelaagde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfdeplaats te blijven staan. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van hetbetoelaagde plantsoen is niet toegestaan.
  • Randbeplantingen en onderdelen, van siertuinen en aanplantingen gelegen binnen een straalvan 30 meter rond een woning komen niet in aanmerking voor betoelaging.
  • Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in eenkapvergunning, omgevingsvergunning, aanmaning of proces-verbaal, kortom, verplicht aan teplanten beplantingen komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant.
  • Wordt niet voldaan aan deze voorwaarden, dan wordt de subsidie teruggevorderd.
De algemene voorwaarden vindt u terug in het volledige reglement.
In principe kan eenzelfde aanvrager in één jaar maximum €250 subsidies aanvragen vooraanplant.