Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu  /  Hinder

Hinder

Milieuhinder (geluid, geur, stof, rook, licht) is een beleving met zowel een objectief als subjectief karakter. Objectieve factoren zijn de fysische eigenschappen, de frequentie van optreden, de duur en variabiliteit in de tijd. De subjectieve elementen hebben te maken met leeftijd, betrokkenheid bij de bron, het moment van de dag, enzovoort.

Kenmerkend voor verstoring is het lokale karakter ervan en het feit dat de hinder direct merkbaar is (in tegenstelling tot veel andere milieuthema's).

Hinder kan de levenskwaliteit enorm negatief beïnvloeden, zowel geestelijk als lichamelijk. In sommige gevallen brengt het ook materiële schade met zich mee.

Uit een enquête die de gemeente uitvoerde in 2004 blijkt dat nogal wat van de respondenten gehinderd waren door geluid, door geur en door licht. De belangrijkste geluidshinderbronnen waren: straatverkeer, huisdieren van buren, doe-het-zelf activiteiten van buren, bouw- en sloopactiviteiten, treinverkeer en bedrijven. Als belangrijkste geurhinderbronnen kwamen straatverkeer, verbranden van afval door buren en uitspreiden van dierlijke mest naar voor. De belangrijkste lichthinderbron was de verlichting van gemeente- en gewestwegen en verlichting van bedrijven.

In het kader van de hinderproblematiek is het belangrijk het hinderbeleid te integreren in de ruimtelijke ordening en het mobiliteitsbeleid. Via de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het mobiliteitsplan kan vermeden worden dat nieuwe hindersituaties ontstaan. Die hebben op lange termijn immers nefaste effecten op de volksgezondheid en verlagen de waarde van het woningpatrimonium.


Meldingspunt milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten is de milieudienst bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 uur (tel. 09 280 80 24). U kunt ook contact opnemen met de lokale politiezone tijdens (tel. 09 321 76 60) en buiten (101) de normale diensturen.


Geluidsnormen voor muziekactiviteiten
Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving geldt voor alle muziek activiteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus:

Maximaal geluidsniveau

Indicatie

Verplichte maatregelen

Maximaal niveau van 85dB(A)Laeq,15min

Praatcafé of restaurant, waar de muziek louter als achtergrond dient

Je hoeft het geluid niet te meten en je hoeft geen maatregelen te nemen voor gehoorbescherming.

Luider dan 85dB(A)Laeq,15min, met een maximaal niveau van 95 dB(A)Laeq,15min

Muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een 'gewoon' praatcafé, fuiven, dansoptredens en bij enkele liveconcerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes

Je vraagt de nodige toelating aan. Als je meer dan twaalf keer per jaar een muziekactiviteit organiseert, doe je een melding klasse 3 bij het college van burgemeester en schepenen. Bovendien neem je de volgende bijkomende maatregelen:

- je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair toestel;

-het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Luider dan 95dB(A)Laeq,15min, met een maximaal niveau van 100dB(A)Laeq,60min

Rockconcerten, grote fuiven, discotheken

Je vraagt de nodige toelating aan. Als je meer dan twaalf keer per jaar een muziekactiviteit organiseert, vraag je een vergunning klasse 2 aan bij het college van burgemeester en schepenen. Bovendien neem je de volgende bijkomende maatregelen:

- je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair toestel;

- je registreert of 'logt' ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Je houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij;

- het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient;

- je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

De gemeente kan zelf extra beperkingen opleggen. Voor de gemeentelijke zalen gelden volgende decibels: De Veldblomme: 90dB(A) Laeq 15 min - Cultuurzaal OCP: 90dB(A) Laeq 15 min.

Indien jouw activiteit in het OCP of de Veldblomme boven de 90dB(A) Laeq 15 min zal gaan, moet je een afwijking aanvragen door het formulier "Afwijking geluidsnormen voor muziekactiviteiten" volledig in te vullen en te vermelden hoeveel dB je wenst.

Raadpleeg de brochure 'Geluidsnormen voor muziekactiviteiten' en de presentatie 'Geluidsnormen voor muziekevenementen' voor bijkomende informatie.

Met vragen kan je terecht bij:


Bijkomende informatie

 Milieudienst De Pinte
 Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
 tel. 09 280 80 24
milieudienst@depinte.be