Zoeken

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Sociale dienstverlening  /  Financiële steun

Financiële steun

 
  

Iedere inwoner van onze gemeente kan terecht bij de Sociale dienst. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan bij de maatschappelijke werkster langsgaan en zijn problemen bespreken, waarbij 100 % discretie is gewaarborgd.
De dienstverlening is volledig gratis.

 

   
  Indien uw inkomen kleiner is dan de hiernavolgende bedragen hebt u misschien recht op 'maatschappelijke integratie' onder de vorm van een leefloon, werk of een geïndividualiseerd opleidingsproject.
   
  Het maandelijks leefloon bedraagt:
  (bedragen sinds 1 juli 2023)

  • voor een samenwonende persoon: € 825,61
  • voor een alleenstaande: € 1238,41
  • voor wie uitsluitend met een gezin ten laste samenwoont: € 1673,65
  Er bestaat ook een specifieke toelage voor personen die onderhoudsgeld ten gunste van kinderen moeten betalen. Deze toelage op onderhoudsgelden bedraagt 50 % van het bedrag van de betaalde onderhoudsgelden, met een maximum van 1 100 euro per jaar.
  In het geval van co-ouderschap kan het dat een persoon voor de helft van de maand recht heeft op het bedrag van de derde categorie en voor de andere helft van de maand op de eerste of tweede categorie. Om praktische redenen zal er gewerkt worden per maand.
   

  De wet geeft bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar en wil vooral kansen geven om de kwaliteiten van jongeren te ontwikkelen en te ontplooien. Er wordt verplicht een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie afgesloten. Om die zelfstandigheid te bereiken zijn er verschillende trajecten mogelijk die het OCMW samen met u zult afwegen:

  • een betaalde job;
  • een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie gericht op arbeid, opleiding, scholing of studie.
  • Indien uw gezondheid, uw familiale of persoonlijke situatie het niet mogelijk maken om te werken, of in afwachting van een job, kan het OCMW een leefloon toekennen.
   Ook voor mensen ouder dan 25 jaar zal het OCMW zoveel mogelijk een gepaste tewerkstelling zoeken. Het OCMW heeft daartoe tal van mogelijkheden. Het OCMW kan zelf als werkgever optreden of een tewerkstelling regelen bij de gemeente of een sociale organisatie.
   
  Na uw aanvraag verricht de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek. Door dat onderzoek, controleert men of u recht hebt op maatschappelijke integratie en onder welke vorm.
  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist of het voorstel van de maatschappelijk werker aanvaard wordt. De OCMW-raad heeft het recht om de aanvrager te horen voor er een beslissing genomen wordt.
  Het OCMW moet ten laatste 30 dagen na de indiening van uw verzoek beslissen over uw aanvraag. Het OCMW deelt u zijn beslissing mee via een aangetekende brief binnen de acht dagen na het nemen van de beslissing. Als u niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW, kunt u binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing, een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank (Opgeëistenlaan 401 c, 9000 Gent). De procedure is gratis.
   
  Wanneer het OCMW u een leefloon heeft toegekend, mag het dit nadien niet meer terugvorderen, behalve als het door de wet voorzien is. In uitzonderlijke gevallen kan het OCMW het leefloon terugvorderen van familieleden, namelijk bij de echtgenoot of ex-echtgenoot, bij de ouders (of adoptanten) zolang de aanvrager kinderbijslag geniet. Bij de terugvordering van het leefloon moet het OCMW een wettelijk bepaalde terugvorderingsschaal hanteren.
   
   

  Voorschotten

   
  Voorschotten op vergoedingen
  Het OCMW kan voorschotten verlenen op achterstallige vergoedingen zoals: werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen of tegemoetkoming mindervalide. De voorschotten worden verrekend bij de uitbetalinginstantie.
   
  Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen
  Het aanvragen van voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen gebeurt sinds 1 oktober 2005 bij de Dienst Alimentatievorderingen van de Federale Openbare Dienst Financiën. 
   
       
  Bij specifieke problemen of een ontoereikend inkomen kan een financiële tussenkomst aangevraagd worden in huishuur, nutsvoorzieningen, medische en farmaceutische kosten of bij onverwachte uitgaven zoals ziekenhuis- en verhuiskosten.
   
  De maatschappelijk werker doet dan een sociaal onderzoek en legt een voorstel voor aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn.
   
   

  Premies

   
   
   
  Het OCMW kan tussenkomen in de verblijfskosten van bejaarden in een woonzorgcentrum die zelf over onvoldoende inkomsten beschikken om deze kosten te betalen.
   
  Bij een tussenkomst wordt er een onderzoek ingesteld naar de onderhoudsplicht van de kinderen.
  Voor de kinderen die een inkomen hebben dat lager is dan 27.368,48 euro per jaar wordt geen onderhoudsplicht toegepast. Voor wie personen ten laste heeft, worden deze in mindering gebracht.
  Als het inkomen hoger is wordt een onderzoek ingesteld. Hierbij kan rekening gehouden worden met financiële of sociale billijkheidsredenen.
   

  Sociale dienst
  OCMW De Pinte
  Kasteellaan 41 
  9840 De Pinte
  tel. 09 280 93 03, info@sociaalhuisdepinte.be
  Openingsuren
  Op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur, of volgens afspraak. 
  Bij verplaatsingsmoeilijkheden komt de verantwoordelijke op huisbezoek.