Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Bronbemalingen

Bronbemalingen

Wat is bronbemaling? 

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwwerken kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij de aanleg van leidingen, rioleringsbuizen, kelders, ondergrondse parkeergarages ... 
schema_bemaling-dOdSr1

Algemeen geldende bepalingen

Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van 10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig, bovenop de melding of vergunning. 
Bemalingswerken zijn steeds minstens meldingsplichtig. Dit heeft voor gevolg dat het gemeentebestuur de aanvraag niet zomaar kan weigeren. Het bestuur kan wel voorwaarden opleggen waarmee bij de bemaling rekening dient gehouden. 
Meer info op de website van Aquafin

Bijkomende bepalingen voor De Pinte

Bij die voorwaarden gaat ons gemeentebestuur een stuk verder dan wat de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet de bemaling stopgezet worden zodra de ondergrondse constructie geplaatst is. Het bestuur verbiedt ook pompactiviteiten tijdens het bouwverlof. 
Bij elke aanvraag onderzoekt de gemeentelijke milieudienst op welke manier het opgepompte water best geloosd kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het opgepompte water, voor zover dit technisch mogelijk is, terug in de grond buiten de onttrekkingszone wordt gebracht (bijvoorbeeld in een vrijliggend perceel naast de bouwzone). De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens, grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid. 

Zijn deze opties niet voorhanden dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering. Dat water wordt mee met het vuile afvalwater afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. 
De lozing van het opgepompte grondwater moet beperkt blijven tot maximum 30 000 m³/jaar en mag nooit waterlast voor derden veroorzaken. Indien het over hoeveelheden gaat over meer dan 30 000 m³/jaar kan de aanvraag vergunningsplichtig zijn.
Meer info op website Aquafin

Extra bepaling voor zomerperiode 2024 in De Pinte

Om het grondwaterpeil nog beter te beschermen acht het college van burgemeester en schepenen het wenselijk om de periode waarbij bronbemaling niet wordt toegestaan tijdens de zomermaanden verder te verlengen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bronbemalingen toe te staan vanaf 15 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024
Dit zal worden opgelegd als extra bijzondere voorwaarde bij meldingen of vergunningen.

Overzicht huidige actieve bronbemalingen in onze gemeente:

Inwoners kunnen water halen bij de bronbemalingen waar de lozing doorgaat op de riolering (DWA).
Locatie                       Duurtijd      Hoeveelheid
(max m³/dag)
Lozing 
naar    
Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten op volgende dagen
2024-01-01 - Nieuwjaar
2024-04-01 - paasmaandag
2024-05-01 - Dag van de Arbeid
2024-05-09 - Hemelvaartsdag
2024-05-10 - brugdag
2024-05-20 - pinkstermaandag
2024-06-18 - personeelssportdag
2024-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2024-07-21 - Nationale Feestdag
2024-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2024-08-16 - brugdag
2024-11-01 - Allerheiligen
2024-11-02 - Allerzielen
2024-11-11 - Wapenstilstand
2024-12-25 - Kerstmis
2024-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk gesloten op volgende dagenSpeciale openingsuren

Vlaamse regelgeving: 

vlarem-logo-de-pinte-HrfJu1
de-pinte---waterloop-loopje-water-6dvO02

Extra informatie

vlario-logo-joVWS3