Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Bronbemalingen

Bronbemalingen

Wat is bronbemaling? 

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwwerken kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij de aanleg van leidingen, rioleringsbuizen, kelders, ondergrondse parkeergarages ... 
schema_bemaling-dOdSr1

Algemeen geldende bepalingen

Wanneer de hoeveelheid op te pompen water de grens van 10 m³/uur overschrijdt, is er een schriftelijke toestemming van Aquafin nodig, bovenop de melding of vergunning. 
Bemalingswerken zijn steeds minstens meldingsplichtig. Dit heeft voor gevolg dat het gemeentebestuur de aanvraag niet zomaar kan weigeren. Het bestuur kan wel voorwaarden opleggen waarmee bij de bemaling rekening dient gehouden. 
Meer info op de website van Aquafin

Bijkomende bepalingen voor De Pinte

Bij die voorwaarden gaat ons gemeentebestuur een stuk verder dan wat de Vlaamse overheid oplegt. Zo moet de bemaling stopgezet worden zodra de ondergrondse constructie geplaatst is. Het bestuur verbiedt ook pompactiviteiten tijdens het bouwverlof. 
Bij elke aanvraag onderzoekt de gemeentelijke milieudienst op welke manier het opgepompte water best geloosd kan worden. De milieuwetgeving stelt trouwens dat het opgepompte water, voor zover dit technisch mogelijk is, terug in de grond buiten de onttrekkingszone wordt gebracht (bijvoorbeeld in een vrijliggend perceel naast de bouwzone). De lozing kan ook in putten, vijvers, bekkens, grachten of waterlopen in de onmiddellijke nabijheid. 

Zijn deze opties niet voorhanden dan kan je het opgepompte water lozen op de regenwaterafvoer (bij een gescheiden rioleringsstelsel). Slechts in uitzonderlijke gevallen kan je lozen in de openbare riolering. Dat water wordt mee met het vuile afvalwater afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. 
De lozing van het opgepompte grondwater moet beperkt blijven tot maximum 30 000 m³/jaar en mag nooit waterlast voor derden veroorzaken. Indien het over hoeveelheden gaat over meer dan 30 000 m³/jaar kan de aanvraag vergunningsplichtig zijn.
Meer info op website Aquafin

Extra bepaling voor zomerperiode 2022 in De Pinte

Om het grondwaterpeil nog beter te beschermen acht het college van burgemeester en schepenen het wenselijk om de periode waarbij bronbemaling niet wordt toegestaan tijdens de zomermaanden verder te verlengen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen bronbemalingen toe te staan vanaf 11 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022
Dit zal worden opgelegd als extra bijzondere voorwaarde bij meldingen of vergunningen.

Overzicht huidige actieve bronbemalingen in onze gemeente:

Inwoners kunnen water halen bij de bronbemalingen waar de lozing doorgaat op de riolering (DWA).

Locatie

Duurtijd

Hoeveelheid
(max m³/dag)

Lozing
naar

Kriekestraat 12 A30 dagen72Infiltratie
Eekbulk 1110 dagen 96Infiltratie
Vennebos 1 A21 dagen144Infiltratie
Keistraat 129 A10 dagen80Infiltratie
Polderdreef 4020 dagen63,7RWA
Molenstraat 3
75 dagen
254Infiltratie
H. Consciencelaan 1814 dagen
99DWA
Hortensialaan 2021 dagen150Infiltratie
Burgemeester Boone laan 1430 dagen144Infiltratie
Groenstraat 213 dagen93Infiltratie
Klossestraat 1110 dagen88DWA
Keistraat 7922 dagen375Infiltratie of RWA


Vlaamse regelgeving: 

vlarem-logo-de-pinte-HrfJu1
de-pinte---waterloop-loopje-water-6dvO02

Extra informatie

vlario-logo-joVWS3