Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen & Verbouwen  /  Stedenbouwkundig attest en consultatie

Stedenbouwkundig attest en consultatie

Consultatie bouwplannen
Indien u concrete plannen hebt om stedenbouwkundige handelingen uit te voeren, kan u een consultatie (= aanvraag tot toetsing van een concreet voorstel aan de stedenbouwkundige voorwaarden) aanvragen. Deze beslissing is niet bindend maar geeft wel de mogelijkheden of richtlijnen mee voor de toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag.

Een consultatie is een informele, verkennende bespreking en heeft als doel om ontwerpers enerzijds het wettelijk kader te helpen analyseren, anderzijds de eventuele valkuilen te helpen ontdekken. Het is echter nooit de ambitie volledig te zijn aangezien op dat moment de resultaten van de adviesronde en van het openbaar onderzoek niet bekend zijn. Op de haalbaarheid van het gevraagde kan bijgevolg tijdens het informeel vooroverleg niet worden ingegaan. Elk dossier wordt slechts eenmaal behandeld, na de consultatie zijn geen bijkomende vragen meer mogelijk en beslist u zelf of u de vergunningsaanvraag of melding indient.

Vermeld bij de aanvraag alle essentiële informatie:
• Aanvrager + adres
• Ligging (adres + kadastrale gegevens)
• Duidelijke omschrijving van de gewenste werken, van de omgeving en eventueel van de bestaande toestand.
• Plannen (bestaande toestand, nieuwe toestand, gevelaanzichten, inplantingsplan)
• Foto's (minimum 6)
• Tekeningen van de gewenste werken
Gelieve zo nauwkeurig mogelijk te zijn wat betreft de afmetingen, zo hebben wij een duidelijker beeld van de aanvraag zoals bijvoorbeeld bouwdiepte, bouwbreedte, nokhoogte.
Enkel op basis van bovenstaande informatie kan onze dienst uw consultatie beoordelen.
De dossierstukken moeten digitaal ingediend te worden t.a.v. de gemeentelijke omgevingsambtenaar:
• in Pdf-formaat
• de resolutie voor de bestanden moet toelaten dat afdrukken op het overeenkomstige papierformaat voldoende scherp zijn (max. A3-formaat)
Alleen volledig ingediende consulatie aanvragen, worden behandeld en dit binnen de 60 dagen.

Stedenbouwkundig attest
Indien je werken in gedachten hebt waarvan de mogelijkheden tot het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning twijfelachtig zijn, kan je via een stedenbouwkundig attest een schriftelijke uitspraak krijgen over de geplande werken. Een stedenbouwkundig attest geeft je enige zekerheid over de mogelijkheden van een bepaald bouwproject of over de verkaveling van een grond nog vóór je de eigenlijke aanvraag indient gezien dit advies bindend is.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt concreet schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.
Voor het indienen van een aanvraag kan je gebruik maken van het aanvraagformulier dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. Dit document is ook beschikbaar bij dienst Bouwen De Pinte.

Een stedenbouwkundig attest dient steeds in tweevoud ingediend te worden en is gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven aan Lokaal bestuur De Pinte- dienst Bouwen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte of je kan het aanvraagformulier afgeven aan de dienst Bouwen tegen ontvangstbewijs.

De belasting op de afgifte van een stedenbouwkundig attest bedraagt 50 euro per dossier per woongelegenheid of per lot in de verkaveling.
De behandeling van een stedenbouwkundig attest neemt maximaal 75 dagen in beslag.

Opgelet! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.


Bouwen
Koning Albertlaan 1
9840, De Pinte

Gesloten

Gesloten

De dienst Bouwen is enkel toegankelijk na afspraak. Telefonische permanentie op weekdagen in de voormiddag.

Uitzonderlijk gesloten op volgende dagen
2024-01-01 - Nieuwjaar
2024-04-01 - paasmaandag
2024-05-01 - Dag van de Arbeid
2024-05-09 - Hemelvaartsdag
2024-05-10 - brugdag
2024-05-20 - pinkstermaandag
2024-06-18 - personeelssportdag
2024-07-11 - Feest Vlaamse Gemeenschap
2024-07-21 - Nationale Feestdag
2024-08-15 - O.L.V.-Tenhemelopneming
2024-08-16 - brugdag
2024-11-01 - Allerheiligen
2024-11-02 - Allerzielen
2024-11-11 - Wapenstilstand
2024-12-25 - Kerstmis
2024-12-26 - tweede kerstdag
OpenGeslotenMaaDinWoeDonVrijZatZonuUitzonderlijk gesloten op volgende dagenSpeciale openingsuren