Zoeken

Home  /  Wonen  /  Infrastructuur  /  Werken & Omleidingen  /  Bommelstraat (Pintestraat - spoorweg) - nieuwe riolering en infrastructuur

Bommelstraat - nieuwe riolering en infrastructuur

Pagina geactualiseerd op 20 maart 2023

Inhoud

 1. Stand van Zaken
 2. Timing
 3. Tijdlijn
 4. Ontwerpplannen
 5. Subsidie afkoppeling
 6. Contact

1. Stand van zaken

In de periode 2016 - 2018 werd de Bommelstraat, tussen de Keistraat en de spoorweg, heraangelegd. De komende jaren voorzien we een heraanleg van de Bommelstraat tussen de spoorweg en de Pintestraat. Dit is nodig omdat de Bommelstraat een drukke ontsluitingsweg is met veel verschillende verkeersmodi die de verouderde infrastructuur dienen te delen. Daarnaast is ook de riolering aan vervanging toe en vormt dit de voorbereiding op de rioleringswerken in de hogerliggende Merel- en Lijsterstraat.

Voorlopig ligt er nog geen definitief ontwerp voor de inrichting van de Bommelstraat ter goedkeuring voor. De ontwerper onderzoekt op dit moment immers op welke manier de platanenrijen in de Bommelstraat behouden kunnen worden, dit mede op vraag van heel wat inwoners die daarover in het voorjaar van 2022 bij het gemeentebestuur een petitie indienden.

Omwille van de drukte van het gemotoriseerd verkeer in de Bommelstraat – een drukte die in de toekomst nog zal toenemen – geeft het lokaal bestuur de voorkeur aan de aanleg van een fietspad dat afgescheiden is van de weg. Zowel de Mobiliteitsraad van De Pinte als de Projectstuurgroep die de kwaliteit van wegenisprojecten controleert, zijn voorstander van de inrichting met afgescheiden fietspaden. Voor beide instanties heeft de afscheiding van de fietspaden voorrang op het behoud van de bomen. Dezelfde adviesorganen vinden een herinrichting als fietsstraat, omwille van de verkeersveiligheid, geen optie. Ook de fietssuggestiestroken, zoals die er nu liggen, bieden onvoldoende veiligheid aan de kleinste fietsers. De keuze van afzonderlijke fietspaden moet ook de kleinsten onder ons – en hun ouders – aanmoedigen om de fiets te nemen. Op die manier kiest het bestuur voor duurzame mobiliteit.

Het lokaal bestuur onderzocht reeds de mogelijkheid om tussen ’t Bommeltje en de spooroverweg een fiets- en voetpad aan te leggen achter de noordelijke bomenrij. Dat pad zou op private eigendom komen te liggen. Die private eigendom betreft een akkerbouwlandschap dat beschermd is als onroerend erfgoed. Noch van het Agentschap Onroerend Erfgoed, noch van de private eigenaars kreeg het lokaal bestuur groen licht om deze piste te bewandelen.

Om een afgescheiden fietspad te realiseren op een manier dat de zuidelijke platanenrij behouden blijft, zou het traject van het afgescheiden fietspad moeten lopen tussen de bomenrij en de perceelgrenzen van de aangelande bewoners. Ruimtelijk is daar voldoende plaats voor. Vanuit technisch oogpunt is dergelijke uitvoering echter niet evident. De boomwortels, die op verschillende plaatsen boven het maaiveld uitsteken, mogen niet beschadigd worden. Anderzijds kan er ook niet zomaar bovenop de wortels een fundering voor het fietspad geplaatst worden.

Het bestuur onderhoudt over het verloop van dit technisch onderzoek en mogelijke oplossingen contact met de initiatiefnemers van de petitieactie voor het behoud van de platanen. Eens er een afgewerkt voorstel met een aangepast ontwerp beschikbaar is, zullen de inwoners hierover geïnformeerd worden.


2. Timing

De vermoedelijke start van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg) en het Spechtenpark is voorzien voor 2024. Vooraleer de werken starten, zal er een nieuwe infovergadering gegeven worden over de fasering en timing van de werken.


3. Tijdlijn

 • 29 januari 2020 - advies mobiliteitsraad ontwerpplan (verslag)
 • 6 mei 2020 - advies mobiliteitsraad ontwerpplan (verslag)

 • 19 mei 2020 - advies MINA-raad (verslag)
 • 19 mei 2020 - infovergadering inwoners (presentatie en vraag-en-antwoord)

 • 18 juni 2020 - advies Gezinsraad (verslag)
 • 25 januari 2022 - infovergadering inwoners (presentatie en vraag-en-antwoord)

 • 26 januari 2022 - advies mobiliteitsraad ontwerpplan (verslag)


4. Ontwerpplannen


5. Subsidie afkoppeling

Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:
  • Studiebureau Notermans werd aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
  • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.000 euro) kan terug krijgen.
Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten. Hiervoor zal het studiebureau elke woning bezoeken om de toestand ter plaatse in beeld te brengen en een voorstel voor de nieuwe toestand uit te werken. Eenmaal deze plannen door u en de gemeente goedgekeurd werden, krijgt u deze ter beschikking. U kan vervolgens kiezen om een aannemer aan te stellen die de werken voor u uitvoert of deze werken zelf uitvoeren. Na de werken zal de afkoppelingsdeskundige langskomen voor een keuring en krijgt u een keuringsattest, op basis waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. De afkoppelingswerken op privaat terrein dienen afgerond te zijn voor het einde van de werken op openbaar domein. 

Om een afspraak ter plaatse te kunnen maken en een dossier voor te bereiden, vragen wij u een aantal contactgegevens en bijkomende informatie over uw perceel, deze gegeven kan u hier invullen.


6. Contact

Wie nog vragen heeft kan terecht bij de dienst Openbare Infrastructuur via 09 280 80 20 of via infrastructuur@depinte.be.