Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Bommelstraat (Pintestraat - spoorweg)

Bommelstraat (Pintestraat - spoorweg)


De vermoedelijke start van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bommelstraat (Pintestraat – spoorweg) en het Spechtenpark staat gepland na de winter van 2022. Tegelijk zal werk gemaakt worden van een nieuwe straatinrichting met fiets- en voetpaden en een herinrichting van de parking ter hoogte van 't Bommeltje. Vooraleer de werken starten, zal er een infosessie gegeven worden over de fasering en timing van de werken. Ook het definitief ontwerp wordt nog terug gekoppeld.

Bij de aanleg van een dubbele riolering in de straat, waarbij regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden, geldt er een verplichting voor elke woning binnen de werfzone om ook op privaat terrein af te koppelen. Dit betekent dat u op uw eigendom de nodige werken dient te doen om regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. De gemeente ondersteunt de inwoners hierin op twee manieren:

    • Studiebureau Goegebeur werd aangesteld voor het opmaken van een afkoppelingsplan per perceel en de bijhorende raming en meetstaat. De kostprijs hiervan wordt gedragen door de gemeente.
    • Er wordt een subsidie toegekend voor de werken op privaat terrein, waarbij u 50% van de kostprijs (met een maximum van 1.000 euro) kan terug krijgen. Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten.

Het studiebureau heeft ondertussen de opdracht gekregen om de opmaak van de afkoppelingsplannen te starten. Hiervoor zal het studiebureau elke woning bezoeken om de toestand ter plaatse in beeld te brengen en een voorstel voor de nieuwe toestand uit te werken. Eenmaal deze plannen door u en de gemeente goedgekeurd werden, krijgt u deze ter beschikking. U kan vervolgens kiezen om een aannemer aan te stellen die de werken voor u uitvoert of deze werken zelf uitvoeren. Na de werken zal de afkoppelingsdeskundige langskomen voor een keuring en krijgt u een keuringsattest, op basis waarvan de subsidies aangevraagd kunnen worden. De afkoppelingswerken op privaat terrein dienen afgerond te zijn voor het einde van de werken op openbaar domein. 

Om een afspraak ter plaatse te kunnenmaken en een dossier voor te bereiden, vragen wij u een aantal contactgegevensen bijkomende informatie over uw perceel, deze gegeven kan u hier invullen.

Een samenvatting van veel gestelde vragen vindt u onder het plan.
6. Bommelstraat plan

1. Op dewatertoetskaarten van Geopunt Vlaanderen staat er slechts 1 straat in dedeelgemeente De Pinte ingekleurd als "effectief overstromingsgebied"en dat is de Bommelstraat. En dit over het volledige stuk van despoorwegovergang tot de Keistraat en ondanks het feit dat de Bommelstraathelemaal niet in de directe omgeving van een beek gelegen is. De aanduiding heeftdan ook te maken met de riolering. Ondanks werkzaamheden aan dit stuk van destraat én de riolering een 4-tal jaar geleden en een revisie van dewatertoetskaarten in 2017, staat deze straat nog steeds aangeduid als"effectief overstromingsgebied" en bijgevolg ook verschillendeaanpalende percelen. Zullen de werkzaamheden aan de Bommelstraat deze keerverbeteringen aanbrengen op de waterhuishouding van deze straat, op eendusdanige wijze dat de Vlaamse Milieumaatschappij deze straat een beoordelingkan geven in lijn met alle andere straten van De Pinte?

De werken aan de Bommelstraat tussende spoorweg en de Pintestraat hebben geen effect op de waterhuishouding in hetverlengde van de Bommelstraat.

De gemeente zal dit opnemen met de VMMom te bekijken of de kaart geactualiseerd kan worden, gezien er sinds derioleringswerken in de Bommelstraat geen problemen met de waterhuishoudinggeweest zijn.

2. De F45 op hetkruispunt Bommelstraat – Polderbos heeft op dit moment een onduidelijkeoversteekplaats voor auto's en fietsers.

Dit probleem zal opgelost worden methet nieuwe ontwerp van de weg. Er komt een duidelijkedubbelrichtingsoversteekplaats voor fietsers. De fietser dient nog steedsvoorrang te verlenen voor het oversteken.

3. Aan de spoorweg is ereen probleem voor voetgangers: door de versmalling dienen de weggebruikers uitte wijken terwijl er geen uitwijkingsmogelijkheden zijn. Hier dient bijzondereaandacht gegeven te worden.

Het fietspad aan beide kanten van deweg en het voetpad aan de kant van 't Bommeltje worden op dezelfde breedtedoorgetrokken tot aan de spoorwegovergang.

4. Er dient voldoendeoog te zijn voor de bewoners van de serviceflats, zodat deze niet oververhogingen dienen te gaan.

Er worden geenverhogingen of drempels voorzien tussen het voetpad/fietspad en de oprit naarde serviceflats.


5. Kan er een zone 30ingevoerd worden? Er zijn al veel zone 30-straten in het centrum en momenteelwordt er snel gereden. Dit kan ook als een fietsstraat georganiseerd worden.

In het kader van hetmobiliteitsplan werd de Bommelstraat aangeduid als wijkverzamelweg (type II B).Deze weg heeft als functie om verkeer te verzamelen en te ontsluiten op lokaalniveau. Hierbij primeert de ontsluitingsfunctie, namelijk het verzamelen vanuitgaand verkeer naar een weg van hogere orde en de verdeling van ingaand verkeerin het gebied.

Omdat er een te hogeverkeersintensiteit op dit traject is om gemengd verkeer toe te laten, werd erbeslist om fietspaden aan te leggen. Dit is tussen Polderbos en spoorwegvrijliggend en op het gedeelte richting Pintestraat aanliggend.

Gezien deze straat ookbuiten het centrum ligt, volgens het mobiliteitsplan in zone 50 en er deelsvrijliggende fietspaden zijn, wordt de zone 50 in de Bommelstraat behouden.

Om deze snelheid telaten naleven worden er in het stuk tussen Polderbos en Pintestraatwegversmallingen twee wegversmallingen geplaatst. Ook het plateau aan hetkruispunt met Polderbos blijft behouden.

6. Kan het fietspad inde Bommelstraat niet smaller uitgevoerd worden, of gemengd gebruikt worden alsvoetpad, zodat de bomen tussen 't Bommeltje en de spoorwegovergang behoudenkunnen blijven?

De minimumbreedte diewordt voorgeschreven voor een enkelrichtingsfietspad is 1,75 meter. Dit wordtaan beide zijden van de straat voorzien.

De mobiliteitsraad heeftgeadviseerd het voetpad aan de kant van 't Bommeltje niet te mengen met hetfietspad maar afzonderlijk te behouden.

De combinatie vanvoetpad, fietspaden en rijweg zorgt ervoor dat de bomen aan beide kanten van deweg niet behouden kunnen worden.

7. Kunnen de groenzonesgebruikt worden om het water van de verharding te infiltreren mbv wadi's?

Het regenwater van destraat wordt gebufferd en geïnfiltreerd in de gracht en bijkomend bufferbekkenachter 't Bommeltje. Wadi's in de groenzone kunnen eventueel een oplossingbieden indien daar nood naar is.

8. Zoveel conflictpuntenzijn er niet met voetgangers en fietsers aan 't Bommeltje (ervaring) waaromniet de veilige parkeerplaatsen niet behouden?

Op piekmomenten staan nu reeds 18 auto's geparkeerd. Er worden numaar 8 parkeerplaatsen voorzien. Al de rest, waar moeten die staan?

Is er gedacht aan de bus die elke dag eenhalf uur geparkeerd staat recht tegenover het Bommeltje?

Zie ik het goed dat er voor 't Bommeltjeeen voetpad en fietspad komt en het aantal parkeerplaatsen aanzienlijkverminderen ? Is er dan voldoende parkeerplaats? Op piekmomenten is het nu algeen evidentie.

De bus van het 't Bommeltje parkeert aan deoverzijde van de straat en blijft daar staan met draaiende motor. De bus draaitin het Spechtenpark. Op het moment dat de bus er staat is het moeilijk om uithet Spechtenpark te komen.

Er zijn 8 haakseparkeerplaatsen voorzien en 1 dwarse voor 't Bommeltje. De parkeerplaatsenlangs de gracht aan 't Bommeltje blijven ongewijzigd. Er blijven dus evenveelparkeerplaatsen als in de huidige indeling, gezien er geen ruimte is voorbijkomende parkeerplaatsen.

Parkeren kan op derijweg mits rekening te houden met de wegcode.

Er wordt geen plaatsvoorzien voor de bus van de kinderopvang te laten halteren aan 't Bommeltje. Degemeente gaat echter in gesprek met de kinderopvang en busmaatschappij omtegemoet te komen aan enkele problemen/klachten die met de bus gepaard gaan.

9. Wat was de reden vande wateroverlast in het verleden en wordt dit volledig verholpen door ditproject?

De wateroverlast uit hetverleden wordt veroorzaakt doordat de riolering van de Bommelstraat en devolledige riolering van de vogelwijk erachter richting Polderbos stroomt. Deriolering in Polderbos is echter kleiner gedimensioneerd, waardoor er eenflessenhalseffect ontstaat.

Tijdens deze werken zaler rekening houden worden met goede en duurzame oplossingen voor dewaterhuishouding. Gezien de vogelwijk echter niet afgekoppeld wordt, kan ditvoor problemen blijven zorgen.

10. Welke timing hebbenjullie voor ogen?

De timing is afhankelijkvan de problematiek omtrent de waterhuishouding en deinfiltratie/buffermogelijkheden op het terrein achter 't Bommeltje. Zodra ditafgerond is kunnen de werken binnen de 2 jaar gestart worden. De uitvoering zaldus gebeuren in de tweede helft van de legislatuur.


11. Wat als onzevolledige oprit open moet voor het rioleringsstelsel?

Elke inwoner in hettraject van de werken krijgt bezoek van de afkoppelingsdeskundige. Deze maakteen inventaris op van de bestaande toestand. Op basis hiervan wordt er gezochtnaar de economisch meest voordelige oplossing.

De kosten van de werkenop openbaar domein worden gedragen door de gemeente. Voor de kosten op privéterreinkan men een subsidie aanvragen tot 50% van de totale factuur met een max. van1000 euro.

12. Kunnen we het plan ergens inkijken?

Het plan zal te vindenzijn op de website (www.depinte.be/bommelhoek).

13. Hoe wordt degroenzone ingekleed langs de zuidkant? Dus tussen rooilijnen fietspad? Door eenhaag? Gras? ...?

De groenzone zalvoornamelijk worden ingezaaid met gras.
Er kan eventueel gekeken worden naar andere beplanting maar dat moet nog wordenbesproken.

14. Zijn eronteigeningen nodig langs het traject van de werken?

Er zijn geenonteigeningen nodig langs het traject.

15. Wat met parkingBommelstraat 1 (kine-praktijk) en Sociaal Huis aan de bocht Pintestraat? Bijparkeertekort aan het OCP verplaatst het parkeergedrag zich naar deBommelstraat.

Er kan geparkeerd wordenvolgens de wegcode. Het parkeerprobleem ter hoogte van de kinsesist zal verderafzonderlijk besproken worden met de betrokken partijen.

16. Is het nietaangewezen om zebrapad thv hoek Bommelstraat-Pintestraat iets meer in deBommelstraat te leggen, zodat er een auto kan staan wachten om de Pintestraatin te slaan zonder dat die auto op het zebrapad staat.

Het zebrapad is aangelegdop de plaats die het meest leesbaar is voor zwakke weggebruikers, waaronder ookslechtziende/blinde mensen.

17. Wat gebeurt er metde verlichting in de Bommelstraat?

Komt er bijkomende verlichting aan de onpare kant tussenbommeltje en de spoorweg?

De verlichting wordtvernieuwd met ledverlichting, ofwel op de bestaande palen ofwel op nieuwepalen. Gezien de bomen deels verdwijnen zal de verlichting alleszinsverbeteren.

Indien de bestaandeverlichtingspalen vernieuwd worden, zal er rekening gehouden worden met demeest optimale locatie zodat deze niet voor opritten staan.

18. Bij het inrijden vande trage weg in het Spechtenpark zorgt de ondiepe   goot voor moeilijke toegang tot de trage weg.

Dit wordt meegenomen bij de werken.

19. Vermoedelijk gaanalle kabels onder de grond?

Alle bekabeling gaat normaalgezienondergronds.

20. Parking aan sociaalhuis is zeer gevaarlijke situatie op hoek Pintestraat, men ziet geen verkeerkomen van de kerk.

Dit is een parkeerplaats voormindervaliden. De hinder hiervan is dus beperkt in de tijd.

21. Welke bestratingkomt er? De combinatie van huidige stenen en autobanden geeft veel geluid.

Voor de bestrating is erasfalt voorzien.

22. Gaat de Lijnbus nogdoor de Bommelstraat rijden?

In het nieuwe openbaarvervoersplan, dat van start gaat vanaf januari 2022, is er geen busverbinding meer voorzien via de route Polderbos - Bommelstraat.

23. Als het de bedoelingis om zoveel mogelijk oppervlaktewater op te vangen, te infiltreren, kunnen dande voet- en fietspaden Worden uitgevoerd in waterdoorlatend materiaal.

Deze zullen wordenuitgevoerd in klinkers zodat de infiltratie maximaal is.

24. Ontkoppelenriolering. In het betoog wordt alleen gesproken over de Bommelstraat en nietover het Spechtenpark. Hoe zit het daarmee?
Op welke wijze gaat men het DWA en het RWA scheiden.

In het Spechtenpark komter ook gescheiden riolering. Over de indeling van de weg zal er nog met debewoners van het Spechtenpark zelf samen gezeten worden.


Wie nog vragen heeft kan terecht op infrastructuur@depinte.be.