Gemeente De Pinte | Gemeente- en OCMW-raad van 26 oktober 2020 - geannuleerd

Gemeente- en OCMW-raad van 26 oktober 2020 - geannuleerd

De zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 26 oktober 2020 werd geannuleerd.
 

Agenda gemeenteraad


Openbaar
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Akteneming van verhindering titelvoerend burgemeester
3. Mededeling benoeming en eedaflegging waarnemend burgemeester
4. Kennisname van het ontslag als voorzitter van de gemeenteraad door mevrouw Kathleen Ghyselinck
5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
6. Gemeentelijke basisschool - capaciteitsbepaling basisonderwijs
7. Aanmeldingsprocedure onderwijs
8. TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) - algemene vergadering van 8 december 2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
9. TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
10. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering  in buitengewone zitting van 14 december 2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat, statutenwijziging, wijziging van doel en bepalen van mandaat volmachtdrager
11. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen
12. IGS Westlede - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen
13. Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen
14. Bovenscheldebekken - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bekkenbestuur
15. Intergemeentelijke drugpreventiedienst - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité
16. Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen
17. Eerstelijnszone Schelde en Leie - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger in de zorgraad
18. Pont Noord - overeenkomst verkoop grond cabine
19. Noodfonds lokaal verenigingsleven - verdeling budget
20. Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2020 - Kennisname
21. Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging 2020 - Kennisname
22. Meerjarenplan - kennisname kredietverschuiving 4/2020
23. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
24. Mondelinge vragen


Agenda OCMW-raad


Openbaar
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Kennisname van het ontslag als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst door mevrouw Lieve Van Lancker
3. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en eedaflegging
4. Samenstelling onderhandelingscommissie - Participatief Project Woonzorgsite Scheldevelde - aanpassing
5. Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger voor de Algemene vergaderingen en lid van Raad van Bestuur
6. Aanstelling nieuwe vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie te verkiezen uit de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
7. Meerjarenplan - kennisname kredietverschuiving 4/2020
8. Goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
9. Woonzorgcentrum - goedkeuring raming en gunningswijze oproepsysteem
10. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
11. Mondelinge vragen