Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Affichering

Affichering

Affiches op borden

In het straatbeeld van De Pinte treft men langs de openbare weg diverse affiches en plakkaten aan. Om de wildgroei en slordigheid wat in te dijken, werd een regeling uitgewerkt. Hieronder volgen de krachtlijnen van het aanplakkingsreglement.

Er dient geen aanvraag op voorhand ingediend te worden. Wel moeten de organisatoren een exemplaar van hun affiche afgeven in het gemeenschapscentrum OCP. Gezien er een beperking van 24 affiches op het grondgebied van de gemeente geldt, krijgen de organisatoren in totaal 24 genummerde stickers mee. U hoeft enkel de sticker op elke opgehangen affiche te kleven. Zonder deze sticker worden de affiches onmiddellijk verwijderd.

Op een aantal plaatsen mogen er geen affiches gehangen worden, meer bepaald: verkeersborden, verkeerslichten, op de tussenbermen, op het kerkplein en in een straal van 50 meter uit het centrum van elk rondpunt. Affiches die met spijkers aan de stammen van bomen worden vastgenageld, getuigen van weinig respect en zullen verwijderd worden. Een kleine gemeente vraagt ook geen reuze affiches, daarom is de maximale grootte 40 op 60 cm.

Aanplakzuil

In onze gemeente is er een aanplakzuil die vrij gebruikt kan worden, namelijk op het Dorp in Zevergem.

Infozuilen

In het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCP kunnen er een beperkt aantal affiches uitgehangen worden en folders ter beschikking gelegd worden. We beperken ons hierbij tot eigen dienstverlening, andere overheidsinstanties en binnen adviesraden erkende verenigingen.

Reglementering betreffende publiciteit langs de openbare weg

  • Verkeerswetgeving

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
(Belgisch Staatsblad 9 december 1975)

27.5. BEPERKING VAN HET LANGDURIG PARKEREN

27.5.1. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.

27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

27.5.3. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren.

27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.

Bron: www.wegcode.be

  • Stedenbouwkundige wetgeving

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? Wanneer niet?

10. reclame
In principe is voor de plaatsing van publiciteitsinrichtingen of uithangborden een vergunning nodig.
Uithangborden maken bekend welke activiteit ter plaatse wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld de naam van een biermerk geschilderd op de gevel van de brouwerij.
Publiciteitsinrichtingen maken reclame voor een niet ter plaatse gevestigde firma of activiteit. Bijvoorbeeld de naam van datzelfde biermerk op een café.
Een aantal zaken zijn vrijgesteld van vergunning:
a) de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale maximale oppervlakte van vier vierkante meter;
b) publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
c) publiciteitsinrichtingen die enkel informatie van de overheid bevatten of deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;
d) door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;
e) verkiezingspubliciteit, op voorwaarde dat gezamenlijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1) het betreft een verkiezing van het Europese, nationale of Vlaams parlement, of het betreft provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;
2) de publiciteit wordt aangebracht in een woongebied in de ruime zin, een industriegebied in de ruime zin of op een huiskavel;
3) de publiciteit heeft een maximale oppervlakte van vier vierkante meter per bord;
4) de publiciteit wordt aangebracht ten vroegste vanaf de aanvang van de sperperiode voor de verkiezingen en wordt verwijderd ten laatste veertien dagen na de verkiezingsdatum;
f) publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan vier vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste veertien dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd;

Bron: www.ruimtelijkeordening.be

  • Gemeentewegen

Reglement affichering

  • Verdere wetgeving

Langs de Schelde en de N60 (gewestweg) mag er geen reclame geplaatst worden.

Wetgeving:

  • Natuurbehoudsdecreet
  • Klasseringsbesluit
  • Politiereglementen