Zoeken

Home  /  Vrije tijd  /  Coronasubsidies  /  Aanvraagformulier subsidie relance vrije tijd

Aanvraagformulier subsidie relance vrije tijd

Aanvraagformulier subsidies voor projecten in het kader van relance vrijetijdssector De Pinte


Het lokaal bestuur De Pinte lanceert een oproep voor projecten in het kader van het corona-relanceplan 'Relance Covid-19 Vrijetijdssector'. Deze tweede oproep staat in het teken van 'verbinding'. Verenigingen uit De Pinte krijgen de mogelijkheid om verbindende activiteiten te ontwikkelen voor de leden en hiervoor een ondersteuning te krijgen. Dit kan gaan om een fysieke workshop voor de bestuursleden, een speelse teambuildingsactiviteit buiten, een inspirerende lezing, ledenbezoeken aan huis … We willen hierbij vooral de nadruk leggen op het heropstarten van de werking, het creëren van verbinding en het opnieuw mogelijk maken van ontmoeting, met een speciale nadruk op het vernieuwende karakter en de groepsversterkende inslag.

Voor deze oproep werd 25 000 euro vrijgemaakt. De subsidie bedraagt maximaal 60 % van alle uitgaven die voor het project in aanmerking kunnen komen en kan niet meer bedragen dan 500 euro.

Een aanvraag dient vooreerst te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria (erkende vereniging, tijdig ingediend, volledig dossier). Daarnaast moet het dossier voldoen aan de drie basiscriteria (inspelen op het thema verbinding, een vernieuwende activiteit zijn voor de vereniging, voldoen aan de geldende coronamaatregelen indien van toepassing). Indien ontvankelijk en hieraan voldaan, levert dit een subsidie op van 40 % van de gedane of begrote onkosten. Indien het dossier voldoet aan de extra criteria (gericht op alle leden en een originele invalshoek), dan kan daarvoor een verhoging met telkens 10 % worden gegeven, wat het totaal op 60 % kan brengen, met een maximum van 500 euro.

Voor de behandeling van de aanvragen is een adviescommissie geïnstalleerd. Deze adviescommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van vrijetijdsverenigingen uit De Pinte en formuleert, aan de hand van de door haar voorgestelde beoordelingscriteria, een advies over de beoordeling van de ingediende aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen neemt vervolgens een beslissing na advies van deze commissie waarna de Dienst Vrije Tijd terugkoppelt naar de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Het volledige reglement kan u hier nalezen. Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben, kan u gerust de vrijetijdsdienst contacteren. Alvast bedankt voor uw aanvraag!

Deel 1: Algemene gegevens van de aanvrager
In dit deel vragen we om ons de algemene gegevens te geven van de aanvragende vereniging. Is uw vereniging een door de cultuur-, sport- of jeugdraad van De Pinte erkende vereniging of een vereniging/initiatief waaraan het lokaal bestuur een nominatieve werkingssubsidie toekent? Een aanvraag kan enkel gedaan worden door een vereniging die door de cultuur-, sport- of jeugdraad van De Pinte erkend is of door een vereniging/initiatief waaraan het lokaal bestuur een nominatieve werkingssubsidie toekent. Indien dit niet het geval is, komt u niet voor ondersteuning in aanmerking en hoeft u dit formulier niet in te vullen.

Deel 2: Aanvraag
Dit deel gaat specifiek over de aanvraag zelf waar er dieper ingegaan wordt op de doelstelling, de doelgroep, de aanpak en het financiële luik. We vragen u om zo concreet mogelijk te antwoorden en eventuele uitgebreidere documentatie als bijlage te uploaden. Een aanvraag dient vooreerst te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria (erkende vereniging, tijdig ingediend, volledig dossier). Daarnaast moet het dossier voldoen aan de drie basiscriteria (inspelen op het thema verbinding, een vernieuwende activiteit zijn voor de vereniging, voldoen aan de geldende coronamaatregelen indien van toepassing). Indien ontvankelijk en hieraan voldaan, levert dit een subsidie op van 40 % van de gedane of begrote onkosten. Indien het dossier voldoet aan de extra criteria (gericht op alle leden en een originele invalshoek), dan kan daarvoor een verhoging met telkens 10% worden gegeven, wat het totaal op 60 % kan brengen, met een maximum van 500 euro.